„Sorainen“ konsultavo „Moneta International“ steigiant pagrindinæ ámonës bûstinæ ir pradedant veiklà Lietuvoje. „Moneta International“ valdo mokëjimø platformà ir teikia paslaugas elektroninës prekybos ámonëms.

Šiais metais ákurta „Moneta International“ á mokëjimø platformà ir kitus Lietuvoje vystomus finansiniø technologijø projektus planuoja investuoti daugiau nei 1 mln. eurø bei ádarbinti apie 15 aukštos kvalifikacijos darbuotojø.

„Ieškodami investicijø lokacijos aplankëme šešias Europos šalis. Lietuvà pasirinkome kruopšèiai išanalizavæ poreikius, á kuriuos privalo atsiþvelgti kiekviena pradedanèioji ámonë, ypaè finansiniø technologijø srityje: aiški ir racionali reguliavimo aplinka, politinis stabilumas ir pasitikëjimas sistema, o svarbiausia – valstybës institucijø pasiryþimas paversti šalá finansiniø technologijø supervalstybe, kuris Lietuvoje, priešingai negu daugelyje kitø šaliø, yra daug daugiau nei tik skambûs þodþiai“, – sako bendrovës valdybos pirmininkas Eyalas Nachumas.

„Sorainen“ Lietuva Startuoliø praktikos grupë konsultavo „Moneta International“ ámonës steigimo, licencijavimo, veiklos modelio ir kitais klausimais. Komandà sudarë teisininkai Artûras Asakavièius ir Vytautas Sabalys.