SORAINEN Lietuva konsultavo „BITËS“ grupæ, vienà didþiausiø mobiliojo ryšio operatoriø Lietuvoje ir Latvijoje, išperkant likusá „Spainetos prekybos sistemos“ ir jos dukterinës ámonës Latvijoje akcijø paketà. „Spaineta“ valdo maþmeninës prekybos tinklà, parduodantá „Bitës“ paslaugas, išmaniuosius árenginius ir jø priedus. Bendrovëje šiuo metu dirba daugiau nei 200 darbuotojø.

„BITËS“ grupë valdo vienà didþiausiø mobiliojo ryšio operatoriø Baltijos šalyse, teikiantá aukštos kokybës mobiliojo ryšio paslaugas bei siûlantá geriausià klientø aptarnavimà. „BITË“ siûlo platø mobiliojo ryšio bei interneto paslaugø spektrà privatiems ir verslo klientams abejose šalyse.

SORAINEN konsultavo bendrovæ „Bitë Lietuva“ visais ásigijimo sandorio klausimais: atliko teisiná patikrinimà, rengë sandorio dokumentus, atstovavo klientà derybose ir rengë pranešimà Konkurencijos tarybai koncentracijos leidimui gauti.

Sandorio komandai vadovavo partneris Laimonas Skibarka ir vyresnysis teisininkas Jonas Kiauleikis.