SORAINEN partnerë Aušra Mudënaitë tapo Lietuvos nekilnojamojo turto plëtros asociacijos (LNTPA) valdybos nare.

Aušra papildë naujai išrinktà LNTPA valdybà, kurià taip pat sudaro Robertas Dargis („Eika”), Vytas Zabilius („Ober-Haus nekilnojamasis turtas”), Arvydas Avulis („Hanner”), Kæstutis Kristinaitis (Korporacija „Matininkai”), Kæstutis Maksimavièius („Veikmë”), Gediminas Pruskus („Inreal valdymas”), Egidijus Damulis („Selvaag LT”), Kæstutis Vanagas („YIT Kausta”) ir Arûnas Þemaitis („Ogmios grupë“). Valdyba išrinkta dvejiems metams.

Lietuvos ûkiui reikia skaidraus, nuoseklaus ir tuo paèiu lankstaus nekilnojamojo turto plëtros procesø reglamentavimo, efektyviø ir operatyviø  projektø derinimo ir statybos leidimø išdavimo procedûrø, modernaus ir sumanaus miestø plëtros administravimo. LNTPA þingsnis po þingsnio šiuos tikslus verèia realybe – siûlo patirtimi ir þiniomis grástus sprendimus, kalba vieningu plëtros profesionalø ir rinkos lyderiø balsu, kvieèia verslà ir valdþios institucijas abipusiam dialogui. Tikiu, kad „Europos metø advokatø kontora“ išrinkta SORAINEN komanda svariai prisidës prie Asociacijos teisëkûros iniciatyvø, jos nariø interesø gynimo ir verslo aplinkos gerinimo,’  komentuoja Aušra. 

LNTPA yra viena átakingiausiø verslo asociacijø, jau daugiau nei dešimtmetá svariai prisidedanti prie Lietuvos nekilnojamojo turto verslo aplinkos gerinimo bei darnios plëtros sistemos kûrimo, atstovaujanti nariø interesus valstybës bei savivaldos institucijose, ginanti savo nariø teises ir teikianti jiems konsultacinæ pagalbà.