SORAINEN Lietuva konsultavo „Aurika Group“ ásigyjant dukterinës ámonës „Aurika“ maþumos dalá.

„Aurika“ yra pirmaujanti fleksografinë spaustuvë Baltijos šalyse, gaminanti aukštos kokybës pakuoèiø ir etikeèiø sprendimus. Šios ámonës produktais ir paslaugomis naudojasi maisto, gërimø, kosmetikos, chemijos, alkoholio ir farmacijos pramonës gamintojai. Daugiau nei pusë „Aurikos“ gaminiø yra eksportuojama á uþsiená.

Klientà konsultavo SORAINEN partneris Algirdas Pekšys ir teisininkës Lina Ragainytë, Gerda Bernotaitë bei teisininko padëjëja Ieva Krivickaitë.