SORAINEN konsultavo bendrovæ „Northern Horizon Capital“ keièiant fondo valdymo ámonës licencijà Estijoje á alternatyvaus investavimo fondø valdymo ámonës (AIFVÁ) licencijà ir ásteigiant naujà uþdaro tipo nuolat veikiantá (angl. evergreen) investiciná fondà. Estijos finansø prieþiûros institucija (EFPI) išdavë AIFVÁ licencijà ir 2016 m. geguþës 23 d. áregistravo fondà pavadinimu „Baltic Horizon Fund“ (Fondas).

Nekilnojamojo turto valdymo ámonë „Northern Horizon Capital“ plëtoja veiklà Šiaurës ir Baltijos šalyse, Vokietijoje, Lenkijoje ir Rusijoje. AIFVÁ licencija suteikia bendrovei tokiø teisiø kaip, pavyzdþiui, teisæ valdyti alternatyvaus investavimo fondus, kuriø bendrai valdomas turtas viršija 100 milijonø eurø (jei tai finansinio sverto nenaudojantys fondai, jø bendras turtas gali viršyti 500 milijonø eurø) ir áteisino Fondo veiklà visoje Europos Sàjungoje pasinaudojant vienà kartà išduotu leidimu – „Europos pasu“.

SORAINEN taip pat konsultavo bendrovæ inicijuojant pirminá viešà investiciniø vienetø siûlymà, átraukiant Fondo investicinius vienetus á prekybà birþoje ir taip pat sujungiant fondà su kitu uþdaro tipo nekilnojamojo turto investiciniu fondu „Baltic Opportunity Fund“, valdomu bendrovës „Northern Horizon Capital“. Lëšø iš investuotojø pritraukimas ir fondø sujungimas buvo vykdomi paraleliai, todël restruktûrizuotas Fondas investiciniø vienetø prekybà pradëjo jau 2016 m. birþelio 6 d. Fondo investiciniai vienetai buvo platinami neprofesionaliesiems ir profesionaliesiems Švedijos investuotojams, taip pat kitø Europos šaliø, kuriose taikoma AIFVÁ Direktyva, profesionaliesiems investuotojams, bei kitø kategorijø investuotojams, kuriems šalyse, kur prekiaujama Fondo investiciniais vienetais, taikomos tam tikros išimtys. EFPI prospektà viešam pirminiam Fondo vienetø siûlymui áregistravo 2016 m. birþelio 6 d., o fondø susijungimas, kaip ir naujojo Fondo ásteigimas, buvo patvirtintas 2016 m. geguþës 23 d.

SORAINEN konsultavo klientà viso proceso metu: kuriant AIFVÁ vidaus taisykles ir gaires bei Fondo taisykles, rengiant fondø sujungimo sprendimus ir dokumentus, viešojo platinimo prospektà bei rengiant átraukimo á vertybiniø popieriø birþà paraiškà (angl. listing application). SORAINEN vedë diskusijas ir derybas su EFPI, „Nasdaq Tallinn“ birþa ir Estijos centriniu vertybiniø popieriø depozitoriumu. SORAINEN komandai Baltijos šalyse vadovavo partneris Reimo Hammerberg, komandà sudarë vyresnieji teisininkai Gerd Laub, Jane Eespõld ir Daiva Liubomirskienë, teisininkai Kristina Promet, Kadi Sink, Mârtiòš Rudzîtis, Karina Kuizinaitë ir kiti.