„Sorainen“ konsultuoja „Betsson” ásigyjant lošimø operatoriø „Lošimø strateginë grupë“, vykdantá komercinæ veiklà Lietuvoje kaip „TonyBet“. Bendrovæ „Lošimø strateginë grupë“ „Betsson” ásigijo per dukterinæ bendrovæ, sandorá tikimasi uþbaigti per mënesá. Pradinë sandorio vertë siekia 4 milijonus eurø.

„TonyBet“ yra antras pagal dydá licencijuotas interneto azartiniø lošimø operatorius Lietuvoje. Ágyvendinus šá sandorá „Betsson Group“ ásitvirtins Baltijos regione uþsitikrindama leidimus veikti Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. „TonyBet“ organizuoja lošimus bei laþybas internetu, taip pat valdo daugiau kaip 20 laþybø punktø Lietuvoje.

„Betsson.com“ siûlo skaitmeniniø ir mobiliøjø lošimø pramogas – ávairius kazino þaidimus, sporto laþybas, pokerá, bingo ir momentines loterijas. Ámonë priklauso Švedø bendrovei „Bettson“ – vienai didþiausiø pasaulyje lošimo grupiø, šiame sektoriuje veikianèiai jau daugiau kaip penkiasdešimt metø.

„Sorainen“ konsultavo klientà visais su sandoriu susijusiais klausimais: atliko „TonyBet“ teisiná patikrinimà, rengë sandorio dokumentus bei teikë kitas konsultacijas ásigijimo klausimais. Siekiant uþtikrinti sëkmingà sandorio uþbaigimà „Sorainen“ ir toliau teikia teisines konsultacijas su sandoriu susijusiais klausimais bendradarbiaudama su tarptautine advokatø kontora „Gernandt & Danielsson“.

Ágyvendinant šá sandorá „Sorainen“ komandai vadovavo partnerë Renata Berþanskienë ir vyresnysis teisininkas Jonas Kiauleikis.