„Sorainen“ Lietuva konsultavo DNB Bank ASA (Norvegija), didþiausià finansiniø paslaugø grupæ Norvegijoje, teikiant paskolà Norvegijos nekilnojamojo turto plëtros bendrovës „Schage“ grupei verslo centro „Quadrum“ vystymui Vilniuje.

Naujasis verslo centras „Quadrum“ Lietuvoje neturi analogø nei savo struktûra, nei dydþiu. Verslo kompleksà sudaro trys pastatai, kurie kartu su kitomis erdvëmis uþima bendrà 70 000 kv. m plotà. Jis apima ne tik biuro patalpas, bet ir rekreacinæ zonà – apþeldintà miesto gyventojams ir sveèiams atvirà kiemà, 700 vietø poþeminá garaþà, taip pat atskiras kultûrines bei paslaugø zonas. Bendra skelbiama „Schage“ investicijø á projektà vertë – 100 mln. eurø.

„Quadrum“ yra pirmasis verslo centras Lietuvoje, projektuotas ir statytas pagal tarptautiná tvariøjø pastatø standartà BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

„Sorainen“ konsultavo finansuotojus Lietuvos teisës klausimais bei dël finansavimo dokumentø atitikties jai, taip pat struktûrizuojant uþtikrinimo priemoniø portfelá ir parengiant jo dokumentacijà bei derybose su klientu.

Klientà konsultavo partneris Tomas Kontautas, ekspertas Augustas Klezys ir teisininkë Lina Ragainytë.