„Sorainen“ konsultavo „Nordea“, didþiausià finansiniø paslaugø grupæ Šiaurës Europoje, sujungiant veiklà su DNB banku Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, taip sukuriant pirmaujantá skandinaviškø tradicijø bankà Baltijos šalyse.

„Sukauptos þinios apie Baltijos šakiø rinkà, glaudus bendradarbiavimas su klientais ir paþanga elektroninës bankininkystës srityje per daugelá metø padëjo sukurti stambø ir sëkmingà „Nordea“ bankà, ásitvirtinusá treèiojoje vietoje Baltijos šaliø regione. Atëjo metas þengti kità þingsná ir kurti ateities bankà. Suvienijæ jëgas padidinsime veiklos apimtis, uþimsime tvirtesnes pozicijas regione ir pasiûlysime platesná paslaugø spektrà, taip tapdami pagrindiniu banku klientams Baltijos šalyse,“ – teigia „Nordea“ bankininkystës vadovë Baltijos šalyse Inga Skisaker.

Sujungæ veiklà bankai turës dar stambesná ir konkurencingesná maþmeninës bankininkystës verslà. Tvirtos „Nordea“ pozicijos Estijoje, DNB – Lietuvoje ir abiejø bankø – Latvijoje uþtikrins stiprià jungtinio banko padëtá visame Baltijos šaliø regione. „Nordea“ ir DNB bankuose Baltijos šalyse dirba atitinkamai 1300 ir 1800 darbuotojø bei 8 mlrd. eurø ir 5 mlrd. eurø aktyvø.

„Nordea“ ir DNB turës lygias balsavimo teises priimant sprendimus dël jungtinio banko, taèiau ekonomiškai jø indëlis á bankà skirsis, priklausomai nuo veiklos ir kapitalo apimèiø uþbaigiant sandorá. Sandorá dar turi patvirtinti atsakingos bankø veiklà ir konkurencijà priþiûrinèios institucijos, já uþbaigti tikimasi per antràjá 2017 m. ketvirtá. Kol bus gauti visi reikalingi leidimai, abu bankai veiks nepriklausomai.

„Sorainen“ konsultavo „Nordea“ visais su sandoriu susijusiais teisës klausimais Baltijos šalyse, áskaitant pagalbà sturktûruojant sandorá, teisiná patikrinimà, derybas rengiant sandorio dokumentus, reguliavimo ir kitus klausimus.

„Sorainen“ komandai Baltijos šalyse vadovavo partneriai Rûdolfs Eòìelis, Tomas Kontautas ir Reimo Hammerberg, komandà sudarë vyresnioji teisininkë Daiva Liubomirskienë ir ekspertas Mantas Petkevièius Lietuvoje, Santa Rubîna ir Jânis Bite Latvijoje, Jane Eespõld ir Piret Lappert Estijoje.