SORAINEN Lietuva konsultavo gerai Lietuvos bei uþsienio energetikos sektoriui þinomà ámoniø grupæ „Enerstenos grupë“, ásigyjant Suomijos bendrovæ „Nakkila Boilers“. Sandorá tikimasi uþbaigti 2016 metais.

„Enerstenos“ ámoniø grupë yra viena didþiausiø energetikos ámoniø Baltijos šalyse. Ámonë projektuoja ir gamina biokuro katilus, kondensacinius ekonomaizerius, pakuras ir kità technologinæ biokuro katiliniø ir dujinio-skysto kuro katiliniø árangà. Šiuo metu ámoniø grupëje dirba 340 darbuotojø.

Pagrindinë „Nakkila Boilers“ veiklos sritis – biomasës katilinës nuo 1 iki 10 MW. Iš viso ámonë jau yra ágyvendinusi daugiau kaip 50 katiliniø projektø Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Kompanijoje dirbantys specialistai uþsiims aktyviais „Enerstenos“ ámoniø grupës gaminamø biokuro katiliniø árangos pardavimais Skandinavijos rinkai.

SORAINEN teisininkai konsultuoja klientà visais su sandoriu susijusiais klausimais, atstovauja já derybose ir rengia sandorio dokumentus. SORAINEN komandai šiame sandoryje vadovauja patarëjai Paulius Koverovas ir Mantas Petkevièius.