SORAINEN Lietuva konsultavo vienà pirmaujanèiø Lietuvoje tarpusavio skolinimo platformø (P2P) „FinBee“ struktûrizuojant klientø lëšø valdymo procedûrà per banko depozitinæ sàskaità. „FinBee“ nuo šiol veiks kaip banko „Citadele“ finansø tarpininkas.

„FinBee“ tapo pirmàja tarpusavio skolinimo platforma Lietuvoje, kuri savo klientø lëšø valdymo paslaugoms tiesiogiai pasitelkë banko depozitinæ sàskaità. Toks naujas „FinBee“ klientø lëšø valdymo modelis uþtikrins didesná P2P investuotojø saugumà ir „FinBee“ teikiamø paslaugø kokybæ. Šis „FinBee“ taikomas modelis atitinka þinomiausiø tarpusavio skolinimo platformø naudojamas klientø lëšø valdymo struktûras tiek Europos Sàjungoje, tiek Jungtinëse Amerikos Valstijose.

Prieš pusmetá ásteigta „FinBee“ jau demonstruoja daug þadanèius rezultatus – suteiktø kreditø suma siekia 622 tûkst. eurø, platforma pritraukë 1500 investuotojø, o vidutinës palûkanos investuotojams pasiekë 28 procentus. „FinBee“ tikisi, kad jø portfelis 2016-aisiais metais pasieks 3 mln. eurø.

SORAINEN konsultavo „FinBee“ struktûrizuojant klientø lëšø valdymo procedûrà ir prisidëjo derinant bei rengiant dokumentus, reikalingus finansiniam tarpininkavimui.

SORAINEN komandai vadovavo partneris Tomas Kontautas ir teisininkas Artûras Asakavièius.