SORAINEN drauge su tarptautine advokatø kontora „Manheimer Swartling“ konsultavo Europoje, Rusijoje ir Azijoje pirmaujanèià švediško kapitalo lovø gamintojà „Hilding Anders“ ásigyjant lietuviškà ámonæ „Mingridas“.

Jonavoje veikiantis „Mingridas“ iš vietiniø þaliavø gamina lovø galvûgalius, lengvø konstrukcijø gaminius ir kitas lovø detales. Ámonë yra ádarbinusi virš 120 staliø, dailidþiø, dizaineriø ir kitø darbuotojø. Didþioji dalis jø produkcijos yra eksportuojama á Skandinavijos šalis.

SORAINEN atliko ásigyjamos ámonës teisiná patikrinimà ir konsultavo klientà ávairiais vietos teisës klausimais, susijusiais su sandoriu.

SORAINEN komanda teikë visapusiškà teisinæ pagalbà viso proceso metu, jà sudarë partneris Algirdas Pekšys ir vyresnieji teisininkai Jonas Kiauleikis ir Artûras Kojala.