SORAINEN Lietuva konsultavo Inreal grupës ámonæ ásigyjant biurø verslo centrà Þalgirio g. 92, Vilniuje iš bendrovës „Litectus“. Sandorá organizavo viena pirmaujanèiø nekilnojamojo turto bendroviø Lietuvoje „Inreal valdymas“.

Devyniø aukštø centro, kuris yra patogioje ir sparèiai besivystanèioje Vilniaus miesto dalyje, Þalgirio g. 92, bendras plotas siekia 14,850 m2.

SORAINEN teikë teisines paslaugas viso proceso metu, atliko teisiná patikrinimà, rengë visà sandoriui reikiamà dokumentacijà. SORAINEN komandà šiame sandoryje sudarë partnerë Aušra Mudënaitë, vyresnysis teisininkas Artûras Kojala ir teisininkai Mantas Kušlys bei Karolis Kunigëlis.