SORAINEN konsultavo didþiausià kredito unijà Lietuvoje „Mano unija“ dël suteiktø verslo paskolø finansavimo per Latvijos sutelktinio finansavimo platformà „Mintos“ struktûrizavimo.

„Mano unija“ išduodamos ákeitimu ir gavëjo garantijomis uþtikrintos paskolos bus finansuojamos per „Mintos“ platformà. Teikiamos paskolos sieks nuo 10 000 iki 100 000 eurø, o paskolø gràþinimo laikotarpis – nuo 6 mënesiø iki 5 metø. Planuojama, kad paskolø rizika bus labai þema, o metinë gràþa – 9 procentai.

„Lietuvoje trûksta galimybiø, leidþianèiø finansuoti maþas ir vidutines ámones. Beveik kasdien mes sutinkame verslininkus, kuriems verslo ir idëjø ágyvendinimui sudëtinga gauti reikiamø lëšø. Todël nuolat ieškome galimybiø, leidþianèiø pasiûlyti naujus sprendimus, kurie galëtø ne tik išspræsti problemas, bet ir suteikti galimybæ skleisti verslumo dvasià mûsø šalyje. Manau, kad partnerystë su „Mintos“ labai padës ágyvendinant šià misijà“, – sakë „Mano unija“ paskolø komiteto pirmininkas Vytautas Olšauskas.

„Per kelis mënesius investicijos á paskolas maþoms ir vidutinëms ámonëms „Mintos“ platformoje jau pasiekë beveik 1 mln. eurø. Dþiaugiamës pradëjæ bendradarbiauti su „Mano unija“, kadangi nuo šiol maþoms ir vidutinëms ámonëms Lietuvoje galësime suteikti þymiai daugiau paramos,“ – teigë sutelktinio finansavimo platformos „Mintos“ generalinis direktorius Mârtiòš Šulte.

SORAINEN komandai vadovavo partneriai Tomas Kontautas ir Rûdolfs Eòìelis, komandà sudarë vyresnysis teisininkas Augustas Klezys ir teisininkas Artûras Asakavièius.