SOREINEN Lietuva konsultavo Šiaurës Europoje pirmaujanèià pramoniniø atliekø perdirbimo bendrovæ „Kuusakoski“ parduodant dukterinæ ámonæ Lietuvoje bendrovei „Dorvina“. Sandorá tikimasi uþbaigti 2016 m.

SORAINEN komanda konsultavo „Kuusakoski“ visais su sandoriu susijusiais klausimais, komandai vadovavo ekspertas Mantas Petkevièius.