2016 m. kovo 7 d. Konkurencijos taryba, ávertinusi „PricewaterhouseCoopers“ ataskaitas, patvirtino, kad Lenkijos draudimo ámonë PZU, ásigijusi 100 proc. „Lietuvos draudimo“ akcijø, tinkamai ir laiku ávykdë 2014 m. spalio 9 d. Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos sàlygas ir ápareigojimus parduoti dalá verslo, kad bûtø sumaþinta po sandorio šaliø uþimama dalis atitinkamose rinkose.

Ágyvendindama Konkurencijos tarybai duotus ásipareigojimus PZU per maþiau nei metus laiko atskyrë nuo „PZU Lietuva“ Estijos ir Latvijos verslà bei pirmaujanèiai Norvegijos draudimo bendrovei „Gjensidige Forsikring“ pardavë „PZU Lietuva“ akcijas. Visu ásipareigojimø ágyvendinimo laikotarpiu PZU ir „PricewaterhouseCoopers“, vykdþiusios patikëtinio funkcijas, Konkurencijos tarybai nuolat teikë ataskaitas apie ásipareigojimø ágyvendinimo procesà.

Leidimà ásigyti 100 proc. „Lietuvos draudimo“ akcijø PZU bendrovei Lietuvos Konkurencijos taryba suteikë 2014 m. spalio 9 d. po penkiø mënesiø tyrimo. Šis 360 mln. eurø vertës sandoris, pagal kurá PZU bendrovei atitenka „Lietuvos draudimas“ bendrovæ valdanèios „RSA Insurance Group“ verslas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, buvo didþiausias Baltijos šalyse 2014 m. Sudarant sandorá, vien „Lietuvos draudimas“ buvo ávertintas 180 mln. eurø.

Šis Konkurencijos tarybos spendimas leisti vykdyti koncentracijà su ásipareigojimais parduoti dalá verslo, kad bûtø sumaþinta po sandorio šaliø uþimama dalis atitinkamose rinkose, yra pirmasis tokio masto struktûrinis ásipareigojimas Lietuvos konkurencijos teisës istorijoje ir atitinka paskutinæ Europos Komisijos praktikà koncentracijø srityje.

SORAINEN teikë visapusiškà teisinæ pagalbà draudimo ámonei PZU ásigyjant ámones Baltijos šalyse („Lietuvos draudimas“ (Lietuva), „Balta“ (Latvija) bei „Codan Forsikring“ (Estija)) iš „RSA Insurance Group“, rengiant pranešimà Konkurencijos tarybai apie koncentracijà, atskiriant verslà Latvijoje ir Estijoje bei perleidþiant „PZU Lietuva“ akcijas Norvegijos draudimo bendrovei „Gjensidige Forsikring“.

SORAINEN komandà Lietuvoje sudarë konkurencijos teisës ekspertai – Paulius Koverovas ir Giedrë Adomavièiûtë, draudimo teisës specialistai – kontoros partneris Tomas Kontautas, vyresnioji teisininkë Agnë Sovaitë ir teisininkas Artûras Asakavièius, bei ámoniø ásigijimø ir susijungimø teisës srityje besispecializuojantys partneris Sergej Butov ir vyresnysis teisininkas Evaldas Dûdonis.