„Sorainen“ konsultavo Lietuvos Respublikos finansø ministerijà tarptautinëse kapitalo rinkose 450 mln. eurø nominalia verte papildant pernai išleistà 20 metø trukmës emisijà, uþ kurià mokamos 2,125 proc. metinës palûkanos. Iki papildymo šios emisijos dydis siekë 750 mln. eurø, dabar – 1,2 mlrd. eurø.

„Siekëme išnaudoti palankià padëtá finansø rinkose tam, kad kuo ilgesniam laikui fiksuotume þemas palûkanas. Šiuo papildymu taip pat padidinome mûsø ilgiausios trukmës emisijos likvidumà antrinëje rinkoje, tai leis ateityje paprasèiau nustatyti skolinimosi kainà. Kaip numatyta 2016 metø Vyriausybës skolinimosi programoje, šiomis lëšomis bus finansuojamas biudþeto deficitas, jos taip pat bus naudojamos pinigø srautams subalansuoti“, – sakë finansø ministrë Rasa Budbergytë.

Papildomos obligacijos išplatintos 1,132 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 116,955 proc. jø nominaliosios vertës. Euroobligacijos bus apmokamos 2016 m. spalio 22 d. ir išperkamos 2035 m. spalio 22 d., kartu su visa emisija, kuri sudarys 1,2 mlrd. eurø nominalia verte.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Goldman Sachs International“ ir „J.P. Morgan“.

Klientà visais Lietuvos teisës klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas ir vyresnioji teisininkë Agnë Sovaitë.