SORAINEN Lietuva konsultavo pirmàjà Lietuvoje mokëjimo inicijavimo paslaugas teikianèià bendrovæ „Mistertango“ mokëjimo inicijavimo paslaugø teikimo nereguliuojamoje rinkoje klausimais.

2015 m. spalio 8 d. Europos Parlamentas priëmë Antràjà mokëjimo paslaugø direktyvà (PSD2), taèiau PSD2 nuostatos dar nëra perkeltos á Lietuvos teisës aktus, todël trûko teisinio apibrëþtumo dël mokëjimo inicijavimo paslaugø legalumo.

SORAINEN padëjo „Mistertango“ paruošti teisinius argumentus komerciniams Lietuvos bankams ir finansø rinkos prieþiûros institucijai – Lietuvos Bankui – dël PSD2 nuostatø ir mokëjimo inicijavimo paslaugø legalumo pereinamuoju laikotarpiu iki direktyvos ágyvendinimo. 2016 m. vasario 3 d. Lietuvos Bankas patvirtino, kad PSD2 numatytos mokëjimo inicijavimo paslaugø nuostatos galioja Lietuvoje ir „Mistertango“ teikiamos paslaugos negali bûti ribojamos.

SORAINEN Finansiniø paslaugø ir draudimo sektoriaus grupë konsultavo klientà visais mokëjimo inicijavimo paslaugø teisinio reguliavimo klausimais ir prisidëjo áteisinant šias paslaugas Lietuvoje. SORAINEN komandai vadovavo partneris Tomas Kontautas, komandà sudarë teisininkas Artûras Asakavièius ir teisininko padëjëjas Rimantas Bendorius.