Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija visuotinio nariø susirinkimo metu surengë metinius apdovanojimus – jie áteikti 2015-2016 metais pasiþymëjusiems nariams, investuotojams, Baltijos šaliø rizikos kapitalo ekosistemos plëtotojams.

„Metø bitës“ kategorijoje apdovanojimai áteikti SORAINEN teisininkei Karinai Kuizinaitei ir ekspertui Mantui Petkevièiui uþ pagalbà asociacijai plëtojant ir gerinant rizikos ir privataus kapitalo ekosistemà Lietuvoje.

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija vienija privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje. Jos pagrindinis tikslas yra kartu su Lietuvos institucijomis ir partneriais dalyvauti formuojant ir vykdant bendrà rizikos ir privataus kapitalo verslo politikà, kuriant ir tobulinant jos ástatymus, koordinuoti asociacijos nariø pastangas, plëtoti veiklà, atstovaujant jø ekonominiams ir teisiniams interesams, propaguojant rizikos ir privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, pabrëþiant šios rinkos plëtros naudà valstybei, ámonëms ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams ir ûkio subjektams.