Geguþës 26 d. Londone vykusiø prestiþiniø „International Tax Review“ Europos mokesèiø apdovanojimø metu advokatø kontora SORAINEN buvo pripaþinta „Metø mokesèiø patarëja Baltijos šalyse“ (angl. Baltic States Tax Firm of the Year).

„Baltijos šaliø ámonës, patarianèios mokesèiø klausimais, buvo pradëtos vertinti 2010 metais,“ prisimena Saulë Dagilytë, SORAINEN mokesèiø ir muitø praktikos grupës vadovë Lietuvoje. „Tuomet jautëmës pagerbti vien patekæ tarp nominantø, o šiemet mûsø komanda šá apdovanojimà laimi jau šeštàjá kartà! Esame ypatingai dëkingi klientams uþ jø pasitikëjimà. Vienas pagrindiniø vertinimo kriterijø yra bylø sudëtingumas, tad mûsø komanda nuoširdþiai tiki, jog šis svarus tarptautinis pripaþinimas dar labiau paskatins klientus patikëti didþiausius iššûkius SORAINEN,“ – pabrëþë S. Dagilytë.

2015-aisiais kontora ávykdë daug reikšmingø, novatoriškø ir unikaliø sandoriø visose trijose Baltijos šalyse. Svarbiausi sandoriai, uþ kuriuos skirtas apdovanojimas:

  • Atstovavome „Statoil Fuel & Retail Eesti“ Talino apeliaciniame teisme ir Europos Teisingumo Teisme;
  • atlikome tyrimà Europos Komisijai, kuriuo ávertinome, ar Baltijos šaliø teisinis reglamentavimas yra pakankamai efektyvus uþkertant agresyvaus mokesèiø planavimo schemas;
  • konsultavome vienà pagrindiniø elektroniniø prekiø gamintojø pasaulyje ir Latvijos informaciniø technologijø asociacijà, siekiant áteisinti atvirkštinio apmokestinimo PVM elektroninëms prekëms ir IT árangai.

SORAINEN ir kitus atrinktus finalininkus atskirai vertino „International Tax Review“ redakcijos tyrëjai, ávairiø Europos ámoniø konsultavimo specialistai ir sprendimus mokesèiø klausimais priimantys vadovai. Apdovanojimas skirtas ávertinus bylø dydá, parodantá mokesèiø specialistø komandos pajëgumà ir novatoriškà poþiûrá, rodantá, kad kontora imasi mokesèiø klausimø, kurie negali bûti išspræsti taikant paprastus sprendimus. Treèiasis kriterijus – bylø sudëtingumas, rodantis kontoros gebëjimà spræsti neáprastus mokesèiø klausimus.

International Tax Review“, priklausantis „Euromoney Legal Media Group“, yra didþiausià pasitikëjimà pelnæs leidinys ir elektroninis informacijos šaltinis ámoniø vadovams, priimantiems sprendimus mokesèiø klausimais,, taip pat asmenims, kuriantiems ir ágyvendinantiems mokesèiø politikà.

Europos mokesèiø apdovanojimø ceremonija

SORAINEN mokesèiø ir muitø praktikos grupës vadovas Baltijos šalyse ir Balarusijoje Jânis Taukaès iškilmingoje „International Tax Review“ Europos mokesèiø apdovanojimø ceremonijoje, vykusioje balandþio 26 d. Londone.