„Sorainen“ konsultavo „Vinted“ – didþiausià ir sëkmingiausià startuolá Lietuvoje – siekiant palankaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) sprendimo dël mokesèiø lengvatos taikymo darbuotojø akcijø pasirenkamiesiems sandoriams.

„Vinted“ iniciatyva parengus argumentuotà paklausimà „Sodra“ priëmë sprendimà, nurodantá, kad nuo pajamø iš akcijø pasirenkamøjø sandoriø, kuriuos darbuotojui suteikë darbdavio patronuojanti bendrovë, nereikia mokëti socialinio draudimo ámokø.

„Vinted“ yra virtuali platforma, suteikianti vartotojams galimybæ parduoti, pirki ir mainytis drabuþiais. Šiuo metu „Vinted“ turi daugiau kaip 12 mln. nariø ir veikia 11 valstybiø. Ámonë ásikûrusi Vilniuje.

„Sorainen“ mokesèiø ir muitø komanda rengë uþklausà „Sodrai“ ir konsultavo klientà dël optimaliausios sandorio struktûros.

„Sorainen“ komandai vadovavo partnerë Saulë Dagilytë, komandà sudarë vyresniosios teisininkës Indrë Šèeponienë ir Rasa Mikutienë.