Prie advokatø kontoros SORAINEN prisijungia Darius Raulušaitis, 2015 m. pusmetá laikinai vadovavæs Lietuvos Respublikos generalinei prokuratûrai ir prieš tai penkerius metus ëjæs generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas. Darius Raulušaitis advokatø kontoroje SORAINEN konsultuos klientus finansiniø, ekonominiø, mokesèiø ir kitø nusikaltimø bylose bei susijusiuose tyrimuose.

„Dariaus Raulušaièio prisijungimas mums yra labai svarbus vystant baudþiamosios teisës praktikà. Darius turi sukaupæs ilgametës praktikos generalinëje prokuratûroje ir patirties baudþiamajame procese. Drauge su Dariumi konsultuosime klientus baudþiamosios teisës taikymo klausimais, áskaitant klientø gynybà baudþiamajame procese ir susijusiuose tyrimuose. Taip pat konsultuosime ámones ir jø akcininkus dël darbuotojø ir valdymo organø nariø galimø neteisëtø veikø,“ – teigia advokatø kontoros SORAINEN partneris, Ginèø praktikos grupës vadovas Kæstutis Švirinas.

Darius Raulušaitis per septyniolika darbo prokuratûroje metø prokuroro pareigas ëjo visø grandþiø prokuratûrose ir buvo atsakingas uþ ekonominiø, finansiniø bei su mokesèiais susijusiø nusikaltimø tyrimus. Per ketverius tarnybos metus apylinkës prokuratûroje, vienerius apygardos prokuroru ir šešerius generalinës prokuratûros prokuroru jis sukaupë didþiulæ patirtá tokiø nusikaltimø tyrimo srityje. Eidamas generalinio prokuroro pavaduotojo ir laikinojo prokuratûros vadovo pareigas, D. Raulušaitis buvo atsakingas uþ prokuratûrø, ikiteisminio tyrimo ástaigø ir kriminalinës þvalgybos subjektø veiklos koordinavimà ir kontrolæ. Be to, aktyviai dalyvavo teisëkûroje – buvo teisingumo ministro sudarytø baudþiamojo proceso kodekso ir baudþiamojo kodekso prieþiûros komitetø nariu, ministro pirmininko sudarytos tarpþinybinës komisijos kovai su korupcija koordinuoti ir kitø komisijø nariu.

D. Raulušaitis turi teisës magistro laipsná ir yra baigæs Lietuvos teisës akademijà (dabartiná Mykolo Romerio universitetà) ir Vilniaus universitetà.

„Dþiaugiuosi, kad po ilgameèio darbo valstybinëje tarnyboje prisijungiu prie stiprios, klientø vertinamos SORAINEN Ginèø praktikos komandos. Man patinka SORAINEN dël savo aiškios vertybiø sistemos, sàþiningumo ir atvirumo, siekio prisidëti prie klientø sëkmës. Dirbdamas advokatø kontoroje sieksiu ir toliau aktyviai prisidëti prie Lietuvos teisës sistemos vystymo tobulinant baudþiamàjà teisæ ir procesà“, – sako Darius Raulušaitis.

SORAINEN Ginèø praktikos grupë konsultuoja ir atstovauja klientus vietiniuose ir tarptautiniuose ginèuose teismo ir arbitraþo institucijose, mediacijos procesuose, investicijø apsaugos, garbës ir orumo bylose, turto paieškos ir išieškojimo, skolø išieškojimo, sukèiavimo prevencijos ir kitais susijusiais klausimais.