„Sorainen“ konsultavo bendrovæ „Virtualiø paslaugø operatorius“ mokestiniame ginèe dël PVM lengvatos taikymo mokëjimo paslaugoms. „Sorainen“ konsultavo klientà paskutiniame mokestinio ginèo etape; visuose ankstesniuose etapuose buvo priimti klientui nepalankûs sprendimai.

Vyriausiasis administracinis teismas palaikë skunde išdëstytà pozicijà ir patvirtino, kad dviems subjektams vykdant bendrà mokëjimo paslaugø teikimo veiklà, PVM lengvata turi bûti taikoma abiejø šaliø paslaugoms ir në viena šalis neturëtø bûti traktuojama kaip teikianti vien techninio pobûdþio paslaugas.

Bendrovë „Virtualiø paslaugø operatorius“ yra viena iš pirmøjø Lietuvoje elektroninës komercijos sistemø, teikianti pardavimø, valdymo ir administravimo paslaugas.

„Sorainen“ rengë skundà Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Klientà konsultavo partnerë Saulë Dagilytë ir vyresnioji teisininkë Rasa Mikutienë.