SORAINEN partnerë Renata Berþanskienë antrai kadencijai buvo išrinkta „BMI Alumni“ asociacijos tarybos nare. Asociacija vienija daugiau kaip 550 aukšèiausio lygio vadovø – „Baltic Management Institute“ (BMI) absolventø iš daugiau kaip 30 pasaulio valstybiø.

„BMI Alumni“ asociacijos taryba renkama kas dvejus metus. Tarp naujai išrinktos tarybos nariø taip pat yra Vaiva Tylienë („Tylaris NT“), Giedrë Tarbûnienë („Lietuvos paštas“), Jurgita Lemešiûtë-Frejienë („People Link“), Margarita Abraitë („Samsung Electronics“), Kotryna Uleckaitë („Litamilk“), Rasa Lapinskaitë („SEB“) ir Antanas Bubnelis („Vilnius University“). Tarybai vadovauja Tadas Karkalas („Danske Bank“).