SORAINEN konsultuoja „Rexel“ parduodant verslà Baltijos šalyse. Šiuo sandoriu bendrovë tæsia savo verslø pardavimo programà, 2016 m. sausio 20 d. „Rexel“ taip pat paskelbë nutraukianti veiklà Lenkijoje ir Slovakijoje. Sandorá ketinama uþbaigti já patvirtinus konkurencijos institucijoms.

SORAINEN konsultavo struktûrizuojant sandorio mokesèius Baltijos šalyse ir rengiant sandorio dokumentus, patarë ámoniø susijungimo klausimais. SORAINEN komandai vadovavo partneris Toomas Prangli, veiklos perdavimo sandorio klausimais konsultavo ekspertë Kadri Kallas ir teisininkë Kai Vainola, konkurencijos klausimais – partneris Kaupo Lepasepp ir vyresnysis teisininkas Piibe Lehtsaar, mokesèiø struktûros klausimais – partneris Janis Taukacs, vyresnieji teisininkai Saulë Dagilytë, Paul Künnap ir Aija Lasmane.