SORAINEN Lietuva konsultavo bendrovæ „Softneta“ derantis ir  sudarant investavimo sutartis su rizikos kapitalo fondu „Practica Capital“.

„Softneta“ specializuojasi IT srityje ir kuria specializuotà medicininæ programinæ árangà, gerinanèià pacientø prieþiûros kokybæ. Bendrovës produktai, sulaukæ pasisekimo ne tik Lietuvos, bet ir uþsienio rinkose, eksportuojami á  Šiaurës ir Pietø Amerikà, þemyninæ Europà, artimuosius Rytus, Australijà ir kitas šalis.

„Practica Capital“ fondas ásigijo naujai išleistas bendrovës akcijas uþ 1 milijonà eurø. Pritrauktos lëšos bus panaudotos tolesnei verslo plëtrai.

Klientà konsultavo SORAINEN vadovaujantis partneris Laimonas Skibarka, ekspertas Mantas Petkevièius ir teisininkë Karina Kuizinaitë.