Advokatø kontora SORAINEN atidarë 21-àjá Vilniaus tarptautiná festivalá „Kino pavasaris“ uþdarame renginyje gausiame klientø bei darbuotojø bûryje. Renginio metu sveèiai vieni pirmøjø perþiûrëjo festivalio atidarymo filmà „Viskas dël šou“ ir turëjo progos pabendrauti su festivalio organizatoriais bei kino ekspertais.

„Prieš pusæ metø prie SORAINEN komandos prisijungæ partneriai Daivis Švirinas ir Þygimantas Pacevièius kartu atsivedë ne tik vienuolikos teisininkø komandà, bet ir atvedë SORAINEN á kinà. Dþiaugiamës SORAINEN ir didþiausio šalies kino renginio „Kino pavasaris“ partneryste. Áþvelgiame paraleliø – šis kino festivalis tampa vis labiau atpaþástamu Europos kino kontekste, o mûsø kontora šámet buvo pripaþinta „Europos metø advokatø kontora“. Smagu, kad tokiose skirtingose srityse gebame pasiekti pripaþinimo Europos kontekste“, – renginio metu sakë SORAINEN partneris Tomas Kontautas.

Nuo šiø metø SORAINEN yra festivalio „Kino pavasaris“ advokatai ir prisideda prie kokybiško kino sklaidos.