Investicijø valdymo bendrovës „Lords LB Asset Management“ fondo „Lords LB Special Fund I” dukterinë ámonë sudarë viešbuèio valdymo sutartá su operatoriumi „Carlson Rezidor“ dël „Radisson RED“ prekës þenklo viešbuèio atidarymo ir veiklos Vilniuje.

Šis viešbutis, kurá 2020 m. planuojama atidaryti vystomame „k18b“ komplekse, Vilniuje bus vienas iš nedaugelio „Radisson RED“ prekës þenklo viešbuèiø, veikianèiø Europoje, ir pirmasis šio prekës þenklo viešbutis, apie kurio atidarymà paskelbta Baltijos šalyse. Pasak viešbuèio operatoriaus, „Radisson RED“ atspindi naujà viešbuèiø filosofijà, nukreiptà á meno, muzikos ir mados tendencijas pasaulyje.

„Sorainen“ konsultavo bei atstovavo Fondui ir jo dukterinei ámonei derybose su viešbuèiø operatoriumi viešbuèio valdymo sutarties klausimais. „Sorainen“ komandà sudarë partneris advokatas Kæstutis Adamonis ir teisininkë Lina Stroputë.

Pasak „Lords LB Asset Management“ vadovo Domo Kaèinsko, profesionalus „Sorainen“ komandas darbas lëmë labai efektyvias ir konstruktyvias derybas dël valdymo sutarties su „Carlson Rezidor Hotel Group“.