„MG Valda“ iš „Panevëþio keliø“ ásigijo buvusios „Skaiteks“ gamyklos teritorijà ir uþbaigë vienà didþiausiø šiø metø nekilnojamojo turto plëtros sandoriø Lietuvoje. Šiuo sandoriu „MG Valdai“ perleistos dukterinës „Panevëþio keliø“ bendrovës „Naujasis Uþupis“, sukurtos projekto „Paupys“ vystymui, akcijos.

„Paupys“ – tai Vilniaus „Architektûros parko“ pirmasis plëtros etapas,  kuriuo siekiama iš Vilniaus senamiesèio teritorijos iškelti pramonës ámones ir paversti šià miesto dalá gyvenamuoju rajonu, su sutvarkyta inþinerine ir susisiekimo infrastruktûra, darbo vietomis, kultûriniu gyvenimu, aktyvia bendruomene.

SORAINEN Lietuva viso proceso metu konsultavo „MG Valdà“ visais su sandoriu susijusiais klausimais: atliko bendrovës „Naujasis Uþupis“ ir buvusios „Skaiteks“ teritorijos plëtojimo galimybiø teisiná patikrinimà, rengë sandorio dokumentus ir teikë kitas konsultacijas. SORAINEN komandai vadovavo partnerë Aušra Mudënaitë ir vyresnysis teisininkas Simonas Skukauskas.