„Sorainen“ konsultuoja vienà pirmøjø sutelktinio finansavimo platformø Lietuvoje „Lenndy“. Dalijimosi ekonomikos pagrindu sukurta „Lenndy“ platforma leidþia investuotojams ásigyti reikalavimo teises, kylanèias iš jau sudarytø verslo paskolø sutarèiø. „Lenndy“ naudoja hibridiná sutelktinio finansavimo bûdà, pritaikytà prie Lietuvos reguliacinës aplinkos bei rinkos tendencijø.

„Tikime, kad Lietuvos rinka jau pasiruošusi sutelktiniam finansavimui (angl. Crowdfunding). Kûrëme platformà, kuri leistø saugiai ir pelningai ádarbinti Jûsø pinigus. Smulkøjá ir vidutiná verslà kvieèiame skolintis lanksèiomis sàlygomis, o investuotojus – skolinti verslui uþdirbant iš palûkanø,“ – teigia Donatas Šatkauskas, „Lenndy“ idëjos autorius ir ámonës vadovas.

Pagrindinë „Lenndy“ misija – skatinti Lietuvos verslà alternatyviais ir saugiais finansavimo bûdais.

„Sorainen“ konsultavo „Lenndy“ visais su veiklos pradþia susijusiais klausimais, áskaitant  veiklos modelio struktûrizavimà, jo pritaikymà prie tarptautinës sutelktinio finansavimo praktikos ir lëšø valdymo procedûrø struktûrizavimà. „Sorainen“ taip pat rengë visà platformos dokumentacijà ir atstovavo derybose su pagrindiniais partneriais.

Konsultacijas teikë vienas iš „Sorainen“ Startuoliø praktikos grupës Lietuvoje vadovø, teisininkas Artûras Asakavièius, ekspertas Augustas Klezys ir teisininkë Lina Ragainytë.