„Sorainen“ atstovavo bendrovæ „Lytagra“ ginèe dël Kauno teritorinës muitinës pateiktos patikrinimo ataskaitos ir Muitinës departamento sprendimo panaikinimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo ir muitinës departamento sprendimà, pagal kurá bendrovë turëjo sumokëti daugiau nei 570 000 eurø antidempingo muitø, mokesèiø, baudø ir delspinigiø. Klausimas buvo gràþintas muitinei nagrinëti iš naujo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplëstinë penkiø teisëjø kolegija pateikë išaiškinimus dël prekiø kilmës árodinëjimo ir lengvatinës kilmës nustatymo sàlygø, taip pat dël A formos kilmës sertifikatø galiojimo bei muitø išieškojimo išimèiø praëjus daugiau kaip 3 metams nuo skolos atsiradimo dienos.

„Sorainen“ atstovavo klientà visose ginèo nagrinëjimo stadijose. „Sorainen“ komandai vadovavo vyresnysis teisininkas Jonas Sakalauskas.