„Sorainen“ atstovavo bendrovei „Mantinga“, vienai didþiausiø šaldytø maisto produktø gamintojø Lietuvoje, byloje dël draudþiamo susitarimo su didþiausiu šalies maþmeninës prekybos tinklu „Maxima“.

Ši itin didelës apimties byla buvo viena sudëtingiausiø konkurencijos bylø Lietuvoje ir iki šiol reikšmingiausia šalyje byla dël vertikalaus kainø fiksavimo susitarimo.

„Sorainen“ teisininkai atliko pilnà bylos vertinimà, parengë gynybos strategijà ir atstovavo bendrovei „Mantinga“ nuo pat 2010 m. pradëto Konkurencijos tarybos tyrimo pradþios iki teismo proceso pabaigos. „Sorainen“ Konkurencijos praktikos teisininkams pavyko pasiekti, kad pirminë bendrovei „Mantinga“ skirta bauda bûtø sumaþinta daugiau nei per pusæ.

„Sorainen“ komandai vadovavo partneris Daivis Švirinas, komandà sudarë vyresnieji teisininkai Monika Mališauskaitë ir Andrius Šidlauskas bei teisininkai Stasys Zelenekas ir Ingrida Kryþauskienë.