SORAINEN Lietuva konsultavo mobiliojo ryšio bendrovæ „Tele2“ ágyjant elektroniniø pinigø ástaigos ribotos veiklos licencijà, leidþianèià teikti visas mokëjimo paslaugas ir leisti elektroninius pinigus Lietuvos teritorijoje.

„Tele2“ yra pirmoji telekomunikacijø bendrovë Lietuvoje, ágijusi šià licencijà.

Naujovë suteikia teisæ ámonei teikti gerokai daugiau mokëjimo paslaugø rûšiø, áskaitant ir teisæ uþsiimti elektroniniø pinigø leidimo veikla. Tai leis „Tele2“ pasiûlyti þymiai daugiau naujø paslaugø savo klientams.

Šis elektroniniø pinigø ástaigos licencijos išdavimo atvejis buvo išskirtinis tuo, kad „Tele2“ turëjo mokëjimo paslaugø ástaigos licencijà, kurià nusprendë pakeisti elektroniniø pinigø ástaigos licencija. „Tele2“ atnaujino visas savo vidines procedûras – tai uþtikrins naujø paslaugø saugumà ir patrauklumà „Tele2“ klientams.

SORAINEN konsultavo „Tele2“ rengiant teisinius dokumentus, reikalingus elektroniniø pinigø ástaigos ribotos veiklos licencijai gauti, ir atstovavo ámonæ komunikacijoje su finansø rinkos prieþiûros institucija – Lietuvos banku. SORAINEN komandai vadovavo partneris Tomas Kontautas ir teisininkas Artûras Asakavièius.