Statybinës technikos prekyba uþsiimanti Suomijos bendrovë „Wihuri“ pardavë savo dukterines ámones Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bendrovei „Avesco“. Sandoris buvo itin sudëtingas, nes já ágyvendinant reikëjo ávykdyti ávairias išankstines sandorio uþbaigimo sàlygas,  sandoris taip pat turëjo bûti uþbaigtas vienu metu visose trijose jurisdikcijose.

„Sorainen“ Estijos, Latvijos ir Lietuvos komandai vadovavo partneris Pekka Poulakka, komandà sudarë vyresnysis teisininkas Jonas Kiauleikis, teisininkës Natâlija Šestakova, Kai Vainola ir kiti.