„Sorainen“ partneriø gretos toliau stiprëja – 2016 m. rugsëjá partnere tapo Saulë Dagilytë, „Sorainen“ Mokesèiø ir muitø praktikos grupës vadovë Lietuvoje.

Prie „Sorainen“ prisijungusi 2010 m. geguþës mënesá, Saulë greitai tapo viena sëkmingiausiø kontoros teisininkiø. Jai vadovaujant, „Sorainen“ mokesèiø komanda ásitvirtino tarp rinkos lyderiø Lietuvoje.

„Dþiaugiamës, kad tokia stipri lyderë papildë mûsø partneriø gretas,“ – teigia „Sorainen“ vadovaujantis partneris Laimonas Skibarka. „Per pastaruosius ketverius metus Saulë išaugino išskirtinæ mokesèiø komandà, tiek komandos nariø skaièius, tiek pajamos padvigubëjo ir auga toliau. Daugybë klientø ávertino iniciatyvø Saulës poþiûrá ir inovatyvius jos siûlomus sprendimus ágyvendinant ávairius projektus ir sprendþiant mokesèiø klausimus.“

„Paskelbdami Saulæ partnere ir taip sustiprindami mokesèiø praktikà, „Sorainen“ demonstruoja stiprià strateginæ vizijà. Saulë ágyvendino daug reikšmingiausiø tarptautiniø projektø ir árodë, kad kuriame pridëtinæ vertæ klientams teikdami integruotas mokesèiø paslaugas visame mûsø regione,“ – teigia Jânis Taukaès, „Sorainen“ Mokesèiø ir muitø praktikos grupës vadovas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje.

„Sorainen“ mokesèiø komanda yra pripaþinta rinkos lyderë Baltijos šalyse. Per pastaruosius septynerius metus kontora šešis kartus paskelbta „Metø mokesèiø patarëja Baltijos šalyse“ „International Tax Review“ rengiamuose Europos mokesèiø apdovanojimuose. Saulë taip pat yra pripaþástama viena iš Lietuvos rinkos lyderiø. Tiek „Sorainen“ Mokesèiø ir muitø praktikos grupë, tiek Saulë uþima pirmàsias pozicijas átakingiausiø teisiniø þinynø „Chambers Europe“ ir „The Legal 500“ reitingø lentelëse. Pasak „Chambers Europe“, „Saulë yra ypaè vertinama klientø, kuriø teigimu, ji dirba „itin efektyviai“ ir „iš tiesø išmano jø verslà“.

Per dešimt metø praktikos mokesèiø ir teisës srityse Saulë prisidëjo prie klientø sëkmës konsultuodama tarptautinio ir vietos mokesèiø planavimo bei struktûrizavimo, ámoniø reorganizavimo, turto ir akcijø ásigijimo bei valdymo klausimais, taip pat atstovaudama klientams ginèuose ir derybose su mokesèiø institucijomis. Saulë yra ágijusi Vilniaus universiteto teisës magistro laipsná ir visuomenëje yra þinoma kaip patikima ekspertë mokesèiø klausimais.