2018 m. vasario 15 d. „Sorainen“ Lietuvos biurui buvo suteiktas sertifikuoto patarëjo statusas, suteikiantis teisæ konsultuoti á „First North“  alternatyviàjà rinkà þengianèias Lietuvos bendroves.

Alternatyvioji rinka „First North“ yra skirta maþoms ir vidutinëms Baltijos šaliø ámonëms. Joje bendrovëms taikomi maþesni teisiniai reikalavimai nei reguliuojamoje rinkoje, todël jaunoms ámonëms yra lengviau á jà áþengti. Tokias bendroves konsultuoja sertifikuoti patarëjai, kuriø uþduotis – padëti bendrovëms pasirengti atëjimui á alternatyviàjà rinkà bei vëliau nuolat priþiûrëti, kad bendrovës laikytøsi visø rinkoje „First North“ taikomø reikalavimø.

„Sorainen“ jau daugiau nei dešimt metø konsultuoja „First North“ rinkos dalyvius Estijoje. Mûsø klientø sëkmë rodo, kad „First North“ rinka yra optimalus pasirinkimas auganèioms ámonëms, kurios siekia pritraukti kapitalo ir padidinti savo matomumà rinkoje. Pastebime, kad tarp Lietuvoje veikianèiø ámoniø taip pat auga susidomëjimas „First North“ rinka ir jos teikiamomis galimybëmis. Tapæ sertifikuotais patarëjais ne tik toliau prisidësime prie klientø sëkmës, bet taip pat prie viso regiono ekonominio augimo“, – sako „Sorainen“ partneris Augustas Klezys.

Pirmoji ámoniø grupë, kurià „Sorainen“ konsultavo išleidþiant obligacijas, átrauktas á „First North“ alternatyviosios rinkos sàrašà, yra „Modus Group“. Ámoniø grupë, vykdanti veiklà Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje, verslà plëtoja keturiose srityse: atsinaujinanèios energetikos, mobilumo: automobiliø dalijimosi paslaugø („CityBee“), išmaniø parkavimo sprendimø („UniPark“) ir nekilnojamo turto bei valdo 18 automobiliø prekës þenklø atstovybiø tinklà. 2018 vasario 26 d. á rinkà átrauktos bendrovës obligacijø emisijos dydis – 4 999 900 eurø.