Birþelio 8 d. vykusioje apdovanojimø  ceremonijoje „Sorainen“ partnerei Renatai Berþanskienei áteiktas Lietuvos verslo konfederacijos „Garbës þenklas“. Apdovanojimas skirtas uþ išplëtotà ir aktyvø LVK arbitraþo ir mediacijos komisijos darbo organizavimà, lanksèiø ir efektyviø bendradarbiavimo formø taikymà, uþ kompetentingà dalyvavimà teisëkûros procesuose vykdant teisës aktø projektø svarstymà, pasiûlymø teikimà ir verslo atstovavimà.

Lietuvos verslo konfederacijos „Garbës þenklu“ uþ konkreèius nuopelnus apdovanojami LVK esami ir buvæ prezidentai, viceprezidentai, garbës nariai, prezidiumo nariai, komisijø pirmininkai ir nariai, verslo partneriai, valstybiniø institucijø vadovai ir tarnautojai, Lietuvos politikai, uþsienio šaliø verslo organizacijø atstovai bei politikai.

Lietuvos verslo konfederacija yra didþiausia paslaugø, prekybos ir aukštøjø technologijø ámones vienijanti verslo organizacija. Ji yra Tarptautiniø prekybos rûmø (International Chamber of Commerce – ICC) oficiali atstovë Lietuvoje ir dalyvauja Pasaulio rûmø federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Konfederacija atstovauja 29 verslo asociacijas ir 3500 ámoniø.