2016 m. rugsëjo pradþioje „Sorainen“ partneriø gretas papildë prie kontoros prisijungæs Ants Mailend. Jis dar labiau sustiprins „Sorainen“ Ginèø sprendimo, Komerciniø sutarèiø ir Intelektinës nuosavybës praktikas Estijoje.

„Jau daugiau kaip dvidešimt metø paþástu Ants kaip sàþiningà ir profesionalø teisininkà, uþsitarnavusá puikià reputacijà Estijos teisininkø bendruomenëje,“ – teigia „Sorainen“ vyresnysis partneris Aku Sorainen. „Tiesà sakant, jau esu siûlæs jam prisijungti prie „Sorainen“ prieš dvidešimt metø, kai Ants gráþo á Estijà baigæs magistro studijas uþsienyje. Prieš penkiolika metø pasiûliau dar kartà, taèiau jis buvo atsidavæs kontorai, kurioje tuo metu dirbo ir kurià siekë uþauginti.“

Iki prisijungdamas prie „Sorainen“ Ants Mailend dvidešimt metø dirbo advokatø kontoroje „Varul“ ir buvo vienas iš pirmøjø penkiø „Varul“ partneriø Estijoje.

Ants dþiaugiasi tapæs „Sorainen“ partneriu. „Daugelá metø susidomëjæs ir su pagarba stebëjau išskirtiná „Sorainen“ augimà,“ – teigia Ants. „Man garbë ir didelis profesinis išbandymas prisijungti prie pirmaujanèios ir vienintelës iš tiesø integruotos advokatø kontoros Baltijos šalyse.“

Aku Sorainen apibûdina Ants kaip stiprø plaèios specializacijos teisininkà, turintá patirties daugelyje verslo teisës srièiø. „Vienas iš mûsø kontoros strateginiø tikslø yra palaipsniui plësti teisininkø specializacijà, ávairiapusiška Ants patirtis puikiai atitinka šià strategijà,“ – paþymi Aku Sorainen.

Ankstesnëje kontoroje Ants Mailend vadovavo ginèø sprendimo, bankininkystës ir finansø, ámoniø teisës bei ámoniø ásigijimø ir susijungimø, informaciniø technologijø ir intelektinës nuosavybës komandoms. Nuo1996 m. jis yra Estijos advokatûros narys, keletà metø ëjo Estijos advokatûros valdybos nario pareigas. Jis nuolat arbitruoja institucinio ir ad hoc arbitraþo procesuose. Ants taip pat buvo bankroto patikëtinis, likvidatorius ir daugelio kompanijø valdybos bei stebëtojø tarybos narys. Ants Mailend studijavo teisæ Tartu ir Amsterdamo universitetuose, kur daugiausia dëmesio skyrë atsakomybës uþ gaminius ir Europos Sàjungos konkurencijos teisës sritims. Jis taip pat yra ágijæs Europos Sàjungos verslo teisës magistro laipsná (LL.M.) Amsterdamo universitete.

Pasak Ants Mailend, ginèø sprendimas tampa vis svarbesne teisës sritimi: „stambi, visas teisines paslaugas teikianti advokatø kontora privalo vystyti šià praktikà, kad galëtø uþtikrinti aukšèiausià paslaugø kokybæ, padidinti uþimamà rinkos dalá ir formuoti subalansuotà portfelá, padedantá išlaikyti pusiausvyrà nestabilios rinkos laikais.“