„Sorainen“ kartu su Vilniaus universiteto Teisës fakultetu pasirašë bendradarbiavimo sutartá, kuria kontora steigia kasmetiná apdovanojimà uþ geriausià metø Vilniaus universiteto Teisës fakulteto baudþiamosios justicijos pakraipos magistro darbà.

„Dþiaugiuosi, kad bus apdovanoti studentai, nagrinëjantys magistro darbuose baudþiamosios teisës klausimus. Baudþiamoji teisë apima ne tik nusikaltimus asmens gyvybei ar sveikatai, bet ir finansinius, nesàþiningos komercinës veiklos, intelektinës nuosavybës bei kitus nusikaltimus. Šia stipendija siekiame skatinti baudþiamosios teisës populiarumà tarp Teisës fakulteto studentø,“ – sako „Sorainen“ partneris, Ginèø sprendimo praktikos grupës Lietuvoje vadovas Kæstutis Švirinas.

800 eurø dydþio stipendija bus apdovanotas geriausio magistro laipsnio baigiamojo darbo autorius (-ë). Nugalëtojà išrinks 5 asmenø komisija, kurià sudarys „Sorainen“ ir VU Teisës fakulteto atstovai.

„Sorainen“ specializuojasi ne tik verslo ir mokesèiø teisës srityse, bet ir turi daug patirties „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimø srityje. Mûsø komandà sudaro buvæ prokurorai bei advokatai, ilgà laikà praktikuojantys baudþiamosios teisës srityje, kurie teikia konsultacijas ir atstovauja klientus tiek krizës atveju, tiek siekiant apsaugoti verslà nuo galimø paþeidimø.