„Sorainen“ tapo pirmàja advokatø kontora Baltijos šalyse, prisijungusia prie Tarptautinës apsikeitimo sandoriø ir išvestiniø finansiniø priemoniø asociacijos (angl. International Swaps and Derivatives Association, ISDA). ISDA, atstovaujanti privaèiai sudaromø išvestiniø sandoriø (derivatyvø) sektoriaus dalyvius, yra viena didþiausiø pasaulyje finansinës prekybos asociacijø, kuriai priklauso daugiau nei 800 organizacijø iš 55 valstybiø šešiuose þemynuose. Tarp ISDA nariø – svarbiausios pasaulio ástaigos, dirbanèios su privaèiai sudaromais išvestiniais sandoriais, taip pat ámonës ir vyriausybinës institucijos. 1985 m. ákurta ISDA yra viena pirmøjø asociacijø pasaulyje, ásteigtø siekiant nustatyti ir sumaþinti su išvestiniais sandoriais sujusià rizikà.

„Narystë ISDA suteikia „Sorainen“ prieigà prie išsamaus ISDA standartiniø dokumentø rinkinio, publikacijø, ISDA uþskaitos ir uþstato išvadø, taip pat galime prisijungti prie ISDA komitetø ir darbo grupiø bei dalyvauti tik nariams skirtuose mokymuose. Šios narystës dëka galësime dar efektyviau konsultuoti išvestiniø sandoriø rinkos dalyvius,“ – komentuoja „Sorainen“ Lietuvos biuro vadovaujantis partneris Tomas Kontautas.

„Sorainen“ jau yra bendradarbiavusi su ISDA rengiant Lietuvos Respublikos finansinio uþtikrinimo susitarimø ástatymo pakeitimo ástatymà. Ástatymas ne tik ágyvendino Direktyvà 2009/44/EB, bet vadovaujantis ISDA Pavyzdiniu áskaitymo akto (angl. ISDA Model Netting Act) nuostatomis sumaþino sisteminæ rizikà ir sukûrë didesná uþtikrintumà prekybos išvestinëmis priemonëmis srityje.