„Mergermarket“ paskelbë pirmojo šiø metø pusmeèio ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) teisës ekspertø reitingus, pasak kuriø, „Sorainen“ yra tarp penkiolikos aktyviausiø konsultantø Rytø ir Vidurio Europos regione tiek vertinant sandoriø skaièiø, tiek bendrà jø vertæ. „Mergermarket“ ávertino penkis didþiausius sandorius, kuriuos ágyvendinant konsultavo „Sorainen“.

2017 m. pirmàjá pusmetá „Sorainen“ komanda konsultavo ágyvendinant šiuos stambiausius ámoniø ásigijimø ir susijungimø sandorius Baltijos šalyse bei Baltarusijoje:

„Mergermarket“, priklausantis „Acuris“ þiniasklaidos ámoniø grupei, renka ir teikia informacijà apie ámoniø susijungimø ir ásigijimø sandorius, kuriø vertë viršija 5 milijonus. JAV doleriø arba kuriuose dalyvaujanèiø tiksliniø bendroviø metinë apyvarta yra didesnë nei 10 milijonø JAV doleriø.

Su 2017 m. pimojo pusmeèio „Mergermarket“ reitingø ataskaita galite susipaþinti èia »