„Mergermarket“ paskelbë 2016 metø ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) teisës ekspertø reitingus. „Sorainen“ per metus pakilo 7-iomis pozicijomis ir uþima 8-tà vietà Rytø ir Vidurio Europos regione. „Mergermarket“ ávertino 20 didþiausiø „Sorainen“ konsultuotø sandoriø, kuriø bendra atskleista vertë siekia 262 mln. JAV doleriø.

2016 metais „Sorainen“ komanda dirbo prie stambiausiø ámoniø ásigijimø ir susijungimø sandoriø Baltijos šalyse bei Baltarusijoje:

„Mergermarket“, priklausantis „Financial Times“ grupei, renka ir teikia informacijà apie ámoniø susijungimø ir ásigijimø sandorius, kuriø vertë viršija 5 mln. JAV doleriø arba kuriuose dalyvaujanèiø tiksliniø bendroviø metinë apyvarta yra didesnë nei 10 mln. JAV doleriø.

Su 2016 m. „Mergermarket“ reitingø ataskaita galite susipaþinti èia>>