Lietuviškøjø startuoliø skaièius ir investuotojø dëmesys jiems nuolat auga, taip pat didëja ir á šá sektoriø orientuotø aukšèiausios kokybës teisiniø ir mokestiniø paslaugø poreikis. Reaguodama á šiuos pokyèius SORAINEN subûrë komandà, teikianèià specializuotas konsultacijas startuoliams.

Komandà sudaro teisininkai ir mokesèiø specialistai, turintys didelæ patirtá startuoliams itin aktualiose privataus ir rizikos kapitalo, intelektinës nuosavybës, asmens duomenø, informaciniø technologijø, finansiniø paslaugø, mokesèiø ir darbo teisës srityse. Plati komandos kompetencija padeda uþtikrinti visapusiškà teisinæ pagalbà ávairiø srièiø startuoliams.

,,Dþiaugiamës, kad konsultuodami startuolius galime prisidëti prie inovacijø kûrimo. Naujas technologijas ir sprendimus kurianèioms jaunoms ámonëms svarbu pasirûpinti tinkamu teisiniu struktûravimu bei intelektinës nuosavybës apsauga. Gerai šá sektoriø išmananèiø teisininkø pagalba taip pat bûtina ágyvendinant investavimo sandorius, kuomet reikia subalansuoti startuolio ir investuotojo interesus. Siekiame ne tik teikti konsultacijas susidûrus su tam tikromis teisinëmis problemomis, bet padëti startuoliams augti nuo pirmøjø þingsniø iki didþiøjø investicijø“, – komentuoja SORAINEN partneris Tomas Kontautas.

Startuoliams siûlome specialius paslaugø paketus, formuojamus atsiþvelgiant á individualius ámonës poreikius ir finansines galimybes. Bûdami integruota advokatø kontora Baltijos šalyse ir Baltarusijoje bei turëdami platø uþsienio partneriø tinklà taip pat galime prisidëti prie tarptautinës jaunø ámoniø plëtros.

Jei Jums tai aktualu ir norëtumëte susitarti dël individualios konsultacijos, maloniai kvieèiame susisiekti su SORAINEN Startuoliø praktikos grupës teisininkais Artûru Asakavièiumi ar Vytautu Sabaliu.

Tarp SORAINEN konsultuojamø startuoliø yra: