Kovo 16 d. „The Lawyer“ apdovanojimuose „Sorainen“ pelnë „Metø advokatø kontoros Baltijos šalyse“ apdovanojimà. „Sorainen“ komandai šis apdovanojimas skirtas jau treèià kartà. Pasak „The Lawyer“ redaktorës Catrin Griffiths, „šiø metø „The Lawyer“ Europos apdovanojimuose ypatingas dëmesys skiriamas tarptautiniø sandoriø ágyvendinimui. „Sorainen“ demonstruoja išskirtinius sugebëjimus šioje srityje.“

Kontoros ákûrëjas ir vyresnysis partneris Aku Sorainen teigia, kad sklandus paslaugø teikimas konsultuojant vietos ir tarptautiniø sandoriø klausimais uþtikrinamas apjungiant visø keturiø kontoros biurø Baltijos šalyse ir Baltarusijoje resursus: „ši stiprybë padëjo mums tapti kontora, á kurià klientai kreipiasi pirmiausia, ypaè ágyvendindami visà regionà apimanèius projektus. Taip pat esame pirmasis pasirinkimas klientams, vykdantiems veiklà keliose šalyse, kuriose veikia mûsø biurai. Nuoseklø kontoros augimà lemia tai, kad esame vienintelë visiškai integruota advokatø kontora Baltijos šalyse ir Baltarusijoje, turinti tvirtà partneriø komandà. Didþiuojuosi, kad mûsø strategija pelnë kontorai dar vienà tarptautiná apdovanojimà.“

Tarp pagrindiniø vertinimo kriterijø skiriant šá apdovanojimà – tarptautinë advokatø kontorø klientûra, strateginis vystymasis ir augimas. 2016 m. buvo išskirtiniai metai „Sorainen“ kontorai, o veikos rezultatai sulaukë tarptautinio dëmesio. „Sorainen“ komanda turëjo galimybæ konsultuoti klientus ágyvendinant inovatyviausius sandorius:

  • konsultavome „Nordea“, didþiausià finansiniø paslaugø grupæ Šiaurës Europoje, sujungiant veiklà su DNB ir sukuriant pirmaujantá bankà Baltijos šalyse – „Luminor“;
  • konsultavome bendrovæ „Palink“, valdanèià „Iki“ prekybos centrø tinklà, parduodant 100 % „Palink“ akcijø bendorvei „Rimi Baltic“. Bendra sandorio vertë – 213 milijonø eurø, tai buvo didþiausias sandoris Lietuvoje 2016 m.;
  • konsultavome „Providence Equity Partners“, vienà didþiausiø globaliø privataus kapitalo bendroviø, ásigyjant telekomunikacijø ámoniø grupæ „Bitë“ iš „Mid Europa Partners“. Šis sandoris yra vienas iš penkiø didþiausiø sandoriø Baltijos šalyse per pastaruosius dešimt metø.

2016 metais „Sorainen” išsiskyrë kaip pirmoji Baltijos ir Šiaurës šaliø advokatø kontora pelniusi „Europos metø advokatø kontoros’ titulà „The Lawyer“ Europos apdovanojimø ceremonijoje.

Advokatø kontoras vertina ir apdovanojimus skiria komisija, kurià sudaro tarptautiniø advokatø kontorø vadovaujantys partneriai bei tarptautiniø kompanijø teisininkai. Kontoros nominuojamos dvidešimt keturiose kategorijose. Jau aštuonerius metus teikiami „The Lawyer“ apdovanojimai buvo pirmoji iniciatyva, skirta ávertinti ir apdovanoti Europos teisiniø paslaugø rinkos dalyvius.
Daugiau informacijos rasite www.thelawyereuropeanevent.com