Nuo 2017 m. sausio 1 d. „Sorainen“ partneris Tomas Kontautas, šiuo metu vadovaujantis Bankininkystës, finansø ir draudimo praktikos grupei, paskirtas „Sorainen“ Lietuvos biuro vadovaujanèiu partneriu.

„Dþiaugiamës sparèiu pastarøjø metø kontoros augimu Lietuvoje ir viliamës, kad ši tendencija tæsis vadovaujant Tomui Kontautui. Tikime, kad „Sorainen“ veiklos modelis, grindþiamas visø kontoros biurø ir partneriø integracija bei demokratiška lyderiø kaita, ne tik uþtikrina stabilumà, bet ir suteikia mums pagrindiná konkurenciná pranašumà rinkoje,“ – teigia vyresnysis partneris Aku Sorainen.

Per pastaruosius ketverius metus „Sorainen“ Lietuvos biuras gerokai sustiprino savo pozicijas rinkoje: partneriø skaièius išaugo nuo 6 iki 11, o teisininkø komanda padidëjo dvigubai – iki 79 teisininkø. „Sorainen“ nuosekliai augo, o per pastaruosius ketverius metus kontoros pajamos Lietuvoje padidëjo daugiau nei 125 proc. „The Lawyer’ organizuotose Europos geriausiø advokatø kontorø apdovanojimuose 2016 m. „Sorainen“ pripaþinta „Europos metø advokatø kontora“, tai pirmas kartas, kai šá apdovanojimà pelnë Šiaurës–Baltijos šaliø advokatø kontora.

„Kontora sparèiai auga, šiuo metu biuruose Baltijos šalyse ir Baltarusijoje dirba per 180 teisininkø, todël privalome taip pat uþtikrinti nuolatiná vadovø augimà. Tomas pademonstravo esantis átakingas lyderis, jam vadovaujant kontoros Bankininkystës, finansø ir draudimo praktikos grupë ásitvirtino pirmaujanèiose pozicijose regione, Mokesèiø praktikos vadovë Lietuvoje Saulë Dagilytë tapo partnere,“ – teigia „Sorainen“ vadovaujantis partneris Laimonas Skibarka, ketverius metus ëjæs Lietuvos biuro vadovaujanèio partnerio pareigas.

Tomas Kontautas prie kontoros prisijungë 2006 m., 2008 m. jis tapo penktuoju „Sorainen“ Lietuvos biuro partneriu. Tomas studijavo Vilniaus universitete, Hamburgo universitete bei Roterdamo Erasmus universitete, kur ágijo Europos teisës ir ekonomikos magistro laipsná. 2006 m. jam buvo suteiktas socialiniø mokslø (teisës) daktaro laipsnis Vilniaus universitete.

Laimonas Skibarka, iki šiol ëjæs Lietuvos biuro vadovaujanèio partnerio pareigas, toliau vadovaus kontorai regioniniu mastu drauge su Toomu Prangliu. Laimonas daugiau dëmesio skirs strateginiam kontoros valdymui ir darbui su „Sorainen“ klientais.