Iepriekšējo publikāciju nobeidzām ar plānās kapitalizācijas regulējuma ietekmi uz aizņēmuma procentiem. Šoreiz pievērsīsim uzmanību tam, vai Latvijas komercsabiedrība drīkst aizņemties vairāk no saistītas personas un maksāt vairāk procentos saistītajai personai nekā to nosaka plānās kapitalizācijas noteikumi.

Nodokļu konvencija un Latvijas UIN likums

Spēkā esošās nodokļu konvencijas, kurās līgumslēdzēja valsts ir Latvija, 9.pants regulē (to pārfrāzējot) valsts tiesības iekļaut uzņēmuma peļņā aizņēmuma procentu likmes un tirgus procentu likmes starpību un šo starpību aplikt ar nodokli. Otrkārt, otrai valstij ir pienākums veikt atbilstošas korekcijas, lai novērstu dubultu nodokļu aplikšanu.

ESAO modeļa nodokļu konvencijas 9.panta komentārs tagadējā redakcijā nosaka, ka parasti plānās kapitalizācijas noteikumi nedrīkst palielināt peļņu par apmēru, kāds veidotos piemērojot tirgus līmeņa peļņu.

Turpretī Latvijas UIN likuma 10.panta noteikumi par plāno kapitalizāciju paredz palielināt ar nodokli apliekamo bāzi, neskatoties uz tirgus cenai atbilstošu aizņēmuma procentu apmēru.

Piemērojot starptautiskās tiesību normas, labi pamatota aizņēmuma apmēra un aizdevuma procentu likmes gadījumā (1) Latvijas regulējums par plāno kapitalizāciju nebūtu piemērojams, kā arī (2) komercsabiedrība drīkstētu pieprasīt Latvijai vai otrai līgumslēdzējvalstij novērst dubulto nodokļu aplikšanu, kāda veidotos, vienā valstī piemērojot plānās kapitalizācijas noteikumus, bet otrā valstī piemērojot aizņēmuma tirgus likmes principu.

Ieskats vēsturē

Aizdevumu darījumu aktualitātei transfertcenu rekomendāciju jomā ir vairāk kā 50 gadu vēsture. Tikai ar trešo piegājienu ESAO 2021.gadā izdevās papildināt transfertcenu vadlīnijas ar X nodaļu par finanšu darījumiem. Viens no lielākajiem diskusiju jautājumiem šīs nodaļas izstrādē ESAO bija, ko darīt ar tagadējo konvencijas 9.panta komentāru un plāno kapitalizāciju.

Nākotne

Sagatavotie konvencijas 9.panta komentāri paredz izslēgt plāno kapitalizāciju no panta tvēruma, un turpmāk valstis, ja vien tās nebūs izteikušas īpaši apsvērumus par jaunā komentāra izmantošanu, drīkstēs vienpusēji piemērot plānās kapitalizācijas regulējumu, nepiemērojot aizņēmuma tirgus likmes pieeju.

Latvijas komercsabiedrībām faktiski var veidoties ar konvencijas komentāru saskaņota, bet nenovēršama dubultā nodokļu aplikšana.

Risinājums ir piemērot diskriminācijas aizliegumu (konvencijas 24.pantu), kas paredz līdzvērtīgas tiesības rezidentam samazināt peļņu par procentu maksājumiem, kas veikti rezidentam otrā konvencijas valstī, pēc tiem pašiem noteikumiem, kas piemērojami maksājumiem starp vienas valsts rezidentiem.

 Latvijas UIN likuma 10.panta piemērošanas iespējas ir ierobežotas.

Noslēguma vietā: vai izvēlēties citādāku finansējuma darījuma struktūru

Šis pārmaiņu laiks ļauj pārdomāt aizdevuma darījuma struktūru, tajā skaitā pašu aizņemtā kapitāla struktūru un ar to saistītos darījumus ar tiem saistītās pienākošās (1) finansējuma piesaistes un administrēšanas izmaksas, (2) prēmijas, (3) maržas u.t.t. Iespējams, tomēr var pārkārtot finanšu darījumus un dzīvot ērti saskaņā ar izstieptas rokas principu un metodoloģiju, kurai dubultās nodokļu aplikšanas novēršanas vārti paliks atvērti.