Latvijā turpinās darbs pie jauno Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas noteikumu izstrādes. Par eksāmena norises kārtību būs atbildīga DVI. Atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem, jaunie neparedz sevišķas prasības pretendentiem, kuri vēlas kārtot eksāmenu. Noteikumu projekts paredz, ka eksāmeni tiks izziņoti ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms to norises.

Paredzams, ka sertifikācijas eksāmens sastāvēs no 2 daļām.

  • Pirmajā daļā pretendentiem būs jāsniedz rakstiskas atbildes uz 60 testa jautājumiem, savukārt otrajā daļā jāatrisina 2 praktiskie uzdevumi. Lai nokārtotu pirmo daļu, pareizo atbilžu īpatsvars nedrīkstēs būt mazāks par 80%.
  • Otrā daļa tiks vērtēta pēc 10 ballu skalas, kurā zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles.

Pretendenti, kuri būs nokārtojuši eksāmenu, tiks iekļauti datu aizsardzības speciālistu sarakstā. Lai uzturētu kvalifikāciju, speciālistiem būs jāpiedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos ne mazāk 12 akadēmiskās stundas gadā. Noteikumu izstrādes gaitai iespējams sekot šeit.