No 1. jūlija vairākas izmaiņas nodokļu jomā:

Pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma vairākas izmaiņas dažādos nodokļu tiesību aktos, daļa no kurām stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Tās skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības saņēmējus un izmaksātājus, un akcīzes nodokļa (AN) maksātājus.

Izmaiņas darba devējiem

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta (MK) noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021. gadā – 500 EUR mēnesī, attiecīgi 1500 EUR ceturksnī), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic minimālās VSAOI no starpības starp 1500 EUR un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās VSAOI, kas papildus jāveic darba devējam, un paziņos par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

 

Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

No 2021. gada 1. jūlija no MUN maksātāja darbinieku darba algām turpmāk ir jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un VSAOI pilnā apmērā.

No 2021. gada 1. jūlija minimālās VSAOI jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies MUN režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par MK noteikto minimālo darba algu par 500 EUR mēnesī vai 1500 EUR ceturksnī. MUN maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Ja MUN maksātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 EUR katrā ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās VSAOI par pašnodarbināto (MUN īpašnieku) netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums jāiesniedz brīvā formā VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

  • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
  • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

 

Izmaiņas mikrouzņēmumu darbiniekiem

No 2021. gada 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri bija pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim (un kuri nav uzņēmuma īpašnieki), var iesniegt algas nodokļa grāmatiņu savā galvenajā darba vietā un ienākumiem piemērot neapliekamo minimumu un saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto IIN.

 

Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem jeb pašnodarbinātajiem

Ar 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (līdzšinējo 5% vietā).

Pašnodarbinātā VSAOI veikšana saglabājas iepriekšējā kārtībā:

ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), tad jāveic 31,07% vismaz no 500 EUR (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta), un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī un 500 EUR (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta).

ja ienākumi nesasniedz 500 EUR mēnesī – 10% no faktiskajiem ienākumiem.

No 2021. gada 1. jūlija minimālās VSAOI jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi ir mazāki par 1500 EUR ceturksnī. Pašnodarbinātajiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 EUR ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās VSAOI netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā. Iesniegums jāiesniedz brīvā formā VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

  • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
  • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

 

Izmaiņas autoratlīdzības saņēmējiem

No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autori var turpināt izmantot autoratlīdzību nodokļu nomaksas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību, tomēr jāņem vērā vairākas būtiskas izmaiņas. Ir mainītas nodokļa likmes – autoratlīdzības izmaksātājs ietur nodokli izmaksas vietā autoratlīdzību ienākumam:

  • līdz 25 000 EUR – 25%;
  • kas pārsniedz 25 000 EUR – 40%.

Autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa ieturēšanas nepiemēro nosacītos izdevumus.

Šī jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.

No 2021. gada 1. jūlija tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākumi ir mazāki 1500 EUR ceturksnī, ir jāveic minimālās VSAOI.

Tomēr, ja autoratlīdzības saņēmējs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saņemtās autoratlīdzības nesasniegs 1500 EUR ceturksnī, viņš var iesniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās VSAOI netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums jāiesniedz kā brīvas formas paziņojums VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

  • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
  • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

 

Izmaiņas autoratlīdzības izmaksātājiem

Tiem autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās. Savukārt tiem autoratlīdzības izmaksātājiem, kuri nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1.jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim izmaksātajām autoratlīdzībām piemēros jaunu IIN maksāšanas un deklarēšanas kārtību.

Ja Jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzam sazināties ar Aiju Lasmani.

 

Izmaiņas akcīzes nodokļa maksātājiem

Galvenās izmaiņas akcīzes jomā skar tos komersantus, kuri veic vai plāno veikt darbības ar karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņiem u.c.).

No 2021. gada 1. jūlija ar AN markām būs jāmarķē elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā arī karsējamā tabaka.

Personai, kas 2021. gada 1. jūlijā veic darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un karsējamo tabaku, jāinventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. jūlijā tai piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām un par kuriem AN ir samaksāts līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku, kas nodoti patēriņam Latvijā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, atļauts realizēt līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Ierosināts jauns Ministru kabineta noteikumu projekts saistībā ar jauno grāmatvedības likumu

 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi jaunu MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”. Jaunie noteikumi aizstās pašreiz spēkā esošos 21.10.2003. MK noteikumus Nr.583.

Noteikumu projektā tiks saglabāts pašreizējais regulējums, gan arī precizēti noteikumi attiecībā uz mantas un saistību norādīšanas kārtību uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskatā, tostarp, paredzot, ka finanšu pārskata bilancē nedrīkst tikt norādīti kreditoru parādu atlikumi.

Papildus noteikumu anotācijā Finanšu ministrija ir atzīmējusi, ka UIN maksātājiem jāņem vērā, ka uzņēmuma likvidācijas gadījumā visi atlikušie aktīvi pāriet  tā dalībniekiem (t.i., saistītajām personām). Līdz ar to, UIN aprēķināšanai aktīvu vērtība jānosaka atbilstoši tirgus cenai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normām.

Ja Jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzam sazināties ar Kristīni Ereli.

 

EK konsultācijas par parāda un pamatkapitāla instrumentiem piemērojamo nodokļu režīmu

Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija (Komisija) uzsāka konsultācijas par uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu parāda un pamatkapitāla instrumentiem. Saskaņā spēkā esošo UIN režīmu procenti, kuri ir maksājami par parādu, ir atskaitāmi no UIN bāzes. Turpretim UIN bāze nav samazināma par izmaksām, kuras rodas saistībā ar sadalītās peļņas ieguldīšanu sabiedrības pamatkapitālā. Ņemot vērā šo asimetriju, akcionāriem ir izdevīgāk finansēt sabiedrības darbību ar aizdevumu, nevis ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā.

Komisija piedāvā izskatīt divas alternatīvas: vai nu liegt procentu atskaitījumu vai arī ieviest nodokļu atvieglojumu attiecībā uz pamatkapitāla instrumentiem. Nodokļu atvieglojums paredzētu, ka UIN bāze ir samazināma par domājamo procentu summu, kura būtu maksājama, ja ieguldījums tiktu finansēts ar aizdevumu. Komisijas ieskaitā šo nodokļu atvieglojumu būtu iespējamas ieviest vai nu kā domājamo procentu atskaitījumu no visa sabiedrības pamatkapitāla, no jauna ieguldījuma sabiedrības pamatkapitālā vai pamatkapitāla un parāda kopā. Īpaši pasākumi varētu tikt paredzēti attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tiem ir apgrūtināta pieeja noteikta veida pamatkapitāla finansējumam.

Ja Jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzam sazināties ar Mārtiņu Rudzīti.

 

EST spriedums apvienotās lietas C‑58/20 un C‑59/20 – K un DBKAG pret Austrijas finanšu pārvaldi

C-58/20

Kapitālieguldījumu sabiedrības nodeva K noteiktus aprēķina pakalpojumus sertifikātu turētāju ienākumu aplikšanai ar nodokli, tādus kā nodokļu pārskati. Šo pakalpojumu veikšanai K bija jāpamatojas uz ieņēmumu aprēķinu fondu līmenī, ko nosaka pārvaldības sabiedrības, pamatojoties uz turētājbankas sastādīto pārbaudes bilanci un fonda grāmatvedību. K pārņēma vērtības, kas norādītas pārbaudes bilancē un ieņēmumu aprēķinā fondu līmenī pēc vienkāršas ticamības pārbaudes (nepārbaudot pareizību). Pēc tam, lai sagatavotu nodokļu aprēķinu turētāju līmenī, K it īpaši bija jāņem vērā dažādu veidu ieguldītājiem raksturīgās iezīmes, kā arī jāsagatavo savs izmaksu aprēķins, jāievēro neatkarīga sadalījuma kārtība un īpašo zaudējumu aprēķins.

Pārvaldības sabiedrības, bija pilnvarojušas K, joprojām bija pārstāvji nodokļu jautājumos, kuriem attiecīgās vērtības sertifikātu turētāju ienākumu aplikšanai ar nodokli, izmantojot standartizētu deklarāciju, bija uzticēts nodot kompetentajai iestādei. Tādējādi pārvaldības sabiedrības pārņēma K aprēķinātās attiecīgās vērtības, tās negrozot, un nodeva tās kompetentajai iestādei. Pārvaldības sabiedrības tomēr bija atbildīgas par kompetentajai iestādei deklarēto summu pareizību, it īpaši attiecībā uz nodokli par ienākumiem no kapitāla. K bija civiltiesiska atbildība pret šīm sabiedrībām par kaitējumu, kas rastos, ja tās vainas dēļ ziņojums par attiecīgajām vērtībām nodokļu jomā būtu kļūdains.

K par pakalpojumiem, ko tā sniedza pārvaldības sabiedrībām, izrakstīja rēķinu bez PVN, atbrīvojumu pamatojot ar PVN direktīvas 135. panta 1. punkta g) apakšpunktu, kurā paredzēts atbrīvojums saistībā ar kopieguldījumu fondu pārvaldīšanu. Nodokļu administrācija uzskatīja, ka darījumiem jāpiemēro PVN.

C-59/20

SC GmbH, kas reģistrēta Vācijā, piešķīra DBKAG, kas nodrošina kopieguldījumu fondu pārvaldīšanu, tiesības lietot programmatūru, kuru izmanto, lai veiktu būtiskus aprēķinus risku pārvaldībai un darbības rezultātu novērtēšanai, par to saņemot par licenču nodevas samaksu. Programmatūra SC ir īpaši piemērota ieguldījumu fondu darbībai un sarežģītām likumdevēja prasībām šajās jomās. SC sniedza DBKAG dažādus atbalsta pakalpojumus. It īpaši SC apņēmās apmācīt DBKAG darbiniekus veicamajiem uzdevumiem saistībā ar programmatūras SC konfigurēšanu un tās darbībai nepieciešamo datu manuālu ievadīšanu. Tāpat SC apņēmās īstenot šīs programmatūras atjauninājumus, lai novērstu tās iespējamos trūkumus.

SC izrakstīja rēķinu par licences piešķiršanu un citiem pakalpojumiem kā par pakalpojumiem, kas apliekami ar nodokli un kam piemēro apgriezto maksāšanas kārtību saņēmēja valstī, bet DBKAG uzskatīja, ka uz SC sniegtajiem pakalpojumiem ir attiecināms PVN direktīvas 135. panta 1. punkta g) apakšpunktā paredzētais atbrīvojums.

EST uzdotie jautājumi:

Vai ar jēdzienu “[kopieguldījumu] fondu pārvaldīšana” ir jāsaprot arī pārvaldības sabiedrības trešām personām uzticēti uzdevumi nodokļu jomā, kuru mērķis ir nodrošināt sertifikātu turētāju ienākumu no fonda aplikšanu ar nodokļiem likumam atbilstošā veidā?

Vai, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa, jēdziens “[kopieguldījumu] fondu pārvaldīšana” attiecas arī uz kopieguldījumu fondu pārvaldīšanai izstrādātas programmatūras lietošanas tiesību licencēšanu, ja šī īpašā programmatūra paredzēta tikai kopieguldījumu fondu pārvaldīšanai raksturīgu un būtisku darbību izpildei, tomēr tiek lietota, izmantojot ieguldījumu sabiedrības tehnisko infrastruktūru, un tās funkcijas var tikt īstenotas tikai ar ieguldījumu sabiedrības pakārtotu līdzdarbību un ieguldījumu sabiedrības sniegto tirgus datu pastāvīgu izmantošanu?

EST atbilde:

Uz tādiem trešo personu sniegtiem pakalpojumiem kopieguldījumu fondu pārvaldības sabiedrībām kā nodokļu uzdevumi, un uz tiesību piešķiršanu lietot programmatūru, ko izmanto, lai veiktu aprēķinus risku pārvaldīšanai un rezultātu novērtēšanai, attiecas šajā tiesību normā paredzētais atbrīvojums no nodokļa, ja tie ir cieši saistīti ar kopieguldījumu fondu pārvaldīšanas darbību un tiek sniegti tikai šādu fondu pārvaldīšanai, pat ja šo pakalpojumu sniegšanai ārpakalpojumi pilnībā netiek izmantoti.

 

Citas PVN ziņas

Eiropas Komisija nodrošina sīki izstrādātus noteikumus elektroniskai informācijas apmaiņai saistībā ar īpašajām PVN shēmām e-komercijai

Eiropas Komisija ir izstrādājusi sīki izstrādātus noteikumus par reģistru elektronisko apmaiņu starp identifikācijas dalībvalsti un patēriņa dalībvalsti saistībā ar īpašajām PVN shēmām, kas piemērojamas e-komercijas darījumiem.

No 2021. gada 1. jūlija Mini vienas pieturas aģentūras režīma darbības joma, kas agrāk bija piemērojama telekomunikāciju, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, tiks paplašināta, aptverot būtībā visus B2C preču un pakalpojumu piegādes. Ar nodokli apliekamās personas varēs ziņot un samaksāt maksājamo PVN vienā dalībvalstī (identifikācijas dalībvalstī), kas PVN pārsūtīs patēriņa dalībvalstīm. Tomēr patēriņa dalībvalstis joprojām var vēlēties apstiprināt, ka nodokļa maksātāji deklarēja pareizu informāciju, un šajā sakarā var lūgt reģistrācijas dalībvalsti nosūtīt nodokļa maksātāju uzskaiti. Standartizētā datu kopa, kas aprakstīta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/965, kalpo, lai mazinātu šādu pieprasījumu administratīvo slogu ar nodokli apliekamām personām, kā arī lai nodrošinātu drošu datu pārsūtīšanu.

Iepriekš minētos noteikumus piemēros no 2021. gada 1. jūlija.

Ja Jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzam sazināties ar Daci Everti.

 

Senāta administratīvo lietu departamenta spriedums lietā  Nr. A420166717, SKA-360/2021

Lietā ir strīds, vai gadījumā, ja pieteicēja nespēja pierādīt zaudējumu aprēķinā norādīto izdevumu apmēru, tiesa var noteikt zaudējumu apmēru pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz tādiem aprēķiniem, uz kuriem pieteicēja nav norādījusi.

Senāts atzina par nekorektu, zemākās instances tiesas rīcību, iestāties pieteicējas vietā un noteikt pavisam citu zaudējumu apmēru. Turklāt zaudējumu aprēķinā izmantojot atšķirīgu pamatojumu – attiecīgajā taksācijas gadā gūtās peļņas procentu, kas attiecināms uz visu pieteicējas veikto saimniecisko darbību šajā gadā. Pēc vispārīgiem pieteicējas saimnieciskās darbības datiem konstatējot neiegūtās peļņas apmēru, tiesa ir nepareizi piemērojusi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta otro daļu.

Senāts norāda, ka Civillikuma 1787.pants noteic, ka, aprēķinot atrauto peļņu, nav jāņem par pamatu tikai varbūtības, bet nedrīkst būt šaubu vai vismaz jābūt pierādītam līdztiesisku pierādījumu paticamības pakāpei, ka šāds zaudējums cēlies no tās darbības vai bezdarbības, ar ko zaudējums nodarīts. Atrautās peļņas institūta mērķis ir atlīdzināt cietušajam to, ko viņš noteikti būtu saņēmis, ja prettiesiskā rīcība nebūtu notikusi jeb novērst tās kaitīgās sekas, ko prettiesiskā rīcība noteikti nodarītu cietušā mantai nākotnē. Lai gan ne vienmēr iespējams un nepieciešams noteikt precīzu atrautās peļņas apmēru, likums nepieļauj apmierināt prasījumu par atrauto peļņu, pamatojoties uz spekulācijām par atrautās peļņas esību un apmēru (Senāta 2010.gada 18.maija sprieduma lietā Nr. SKA-122/2010 (A42609607) 13.punkts, Senāta 2009.gada 2.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKA-94/2009 (A42398605) 12.punkts).

Ja Jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzam sazināties ar Oļegu Spundiņu

Jaunākie blogi Alisas Facebook lapā ŠEIT

  • Kādu nodokli maksāt par nekustamā īpašuma iznomāšanu: 10% vai 20%?
  • Braukšana dzērumā – nav forši.

Ar Alisu iespējams sazināties rakstot uz alisa.leskovica@sorainen.com vai zvanot – tel.nr. 29 340 444.

 

Tax Stories podkāsta 12.sērija

Jānis Taukačs intervijā tiekas ar Dr. Clemens Nowoty un Dr. Hannes Gurtner no Austrijas, kuri ilgus gadus bijuši vadošie nodokļu partneri. Saruna par dzīvi un protams arī nodokļiem 🙂

Patīkamu klausīšanos!

https://tax-stories.simplecast.com/episodes/austria-two-doctors-fun-passion