COVID-19 izplatība prasa ne tikai veselības aizsardzības nozares reakciju, bet arī izmaiņas publiskā iepirkuma jomā. Lai gan krīze rada neskaitāmus riskus un iepirkuma šķēršļus, kādus iepriekš neesam pieredzējuši, publiskā iepirkuma tiesību akti arī piedāvā līdzekļus, kas ļauj publiskos iepirkumus pielāgot šim vētrainajam laikam.

Mēs esam sagatavojuši rekomendāciju un iespēju sarakstu, kas varētu palīdzēt gan pasūtītājiem, gan pretendentiem panākt abpusēji labvēlīgu publiskā iepirkuma iznākumu krīzes laikā.

Kad ātrums ir īpaši svarīgs

 • Jaunām procedūrām nosakiet saprātīgus termiņus. Pasūtītāji var palīdzēt tautsaimniecībai atveseļoties, izsludinot iepirkumus un piedāvājot tirgus dalībniekiem līgumus, kas atvieglos finansiālo situāciju. Piemēram, ja plānots uzsākt iepirkumu 2020. gada rudenī, apsveriet, vai nevajadzētu to uzsākt jau tagad. Rūpīgi pārliecinieties, vai piedāvājumu iesniegšanas un pasūtītāja iekšējās apspriešanās termiņu nevar noteikt pēc iespējas īsāku, ļaujot procedūrai būt racionālākai.
 • Esošo procedūru gadījumā pagariniet piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas palīdz piesaistīt vairāk piedāvājumu. Lai gan reizēm procedūras paātrināšana var būt vēlama, dažos komercdarbības sektoros tā nebūs piemērota, jo pašreizējā krīze liek veltīt vairāk uzmanības un rūpēties par citām jomām. Tādējādi pasūtītājs var nonākt nepietiekamas konkurences situācijā, kas savukārt var novest pie lielākas iepirkuma cenas riska.
 • Steidzamos gadījumos saīsiniet termiņus pat zem parastajiem minimālajiem termiņiem, pamatojoties uz objektīviem un steidzamības apstākļiem.
 • Īpaši steidzamos gadījumos pasūtītājs var izmantot sarunu procedūru (iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu). Sarunu procedūras gadījumā pasūtītājs var iepirkumu noorganizēt tik vienkārši un efektīvi, cik likums atļauj. Tomēr ņemiet vērā, ka šī procedūra ir visnepārskatāmākā un tai ir savi riski. Tādēļ pārbaudiet, vai tiesiskais pamats atļauj piemērot šo procedūru un paturiet prātā, ka pasūtītājam ir jāpierāda, ka viņš drīkstēja izmantot šo procedūru. Pat steidzamos gadījumos centieties nodrošināt, ka ir oficiāli sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija.
 • Latvijas Ministru kabinets ir atļāvis dažām iestādēm nepiemērot Publisko iepirkumu likumu preču un pakalpojumu iepirkumiem, kas ir nepieciešami Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai, kā arī attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

 

Kad nepieciešama īpaša rūpība un piesardzība

 • Kvalifikācijas un izslēgšanas prasības var pārbaudīt vairākkārt. Tas varētu būt noderīgi, kad pasūtītājam procedūras laikā rodas aizdomas – vai iepirkuma uzvarētājs vai iespējamais uzvarētājs spēs izpildīt līgumu. Tas ieteicams pakalpojumu iepirkumos tādās jomās, kur COVID-19 krīzes ietekmē varētu rasties negatīvas sekas, kas liedz potenciālajam pretendentiem izpildīt līgumu.
 • Ņemiet vērā sekas, ko krīze rada pretendentiem. Paturiet to prātā, nosakot kvalifikācijas prasības gaidāmajiem iepirkumiem, lai tās nepārspīlētu.
 • Pārskatiet kvalifikācijas prasības, lai precīzāk pārliecinātos, kā pretendents spēj izpildīt līgumu krīzes laikā, piemēram, pieprasiet dokumentāciju, ka līguma izpildei nepieciešamie līdzekļi jau ir pretendenta rīcībā.

Piemēram, ja pasūtītājs pieprasa uzrādīt noteikta apmēra neto apgrozījumu, tādu būs viegli uzrādīt par 2017.-2019. gadu. Taču krīzes dēļ pašreizējā finanšu situācija šim pretendentam var būt krasi mainījusies.

Citiem vārdiem – iepriekšējo gadu neto apgrozījums var ļaut pasūtītājam kļūdaini pieņemt, ka pretendents ir finansiāli stabils un uzticams. Taču krīzes rezultātā šī pretendenta finansiālā kapacitāte var būt pasliktinājusies un viņš nespēj izpildīt līgumu. Tādēļ turpmāko triju gadu laikā esiet uzmanīgi, izmantojot neto apgrozījuma kvalifikācijas kritēriju.

Objektīvāk būtu izmantot saistību un aktīvu savstarpējās attiecības rādītāju kā kvalifikācijas prasību. Visprecīzākais izmantojamais kritērijs varētu būt bankas izziņa, kas apstiprina pretendentam pieejamos līdzekļus.

 • Drošības labad veiciet iepirkuma procedūras elektroniski, pat ja likumā nav noteikta īpaša prasība tā darīt.
 • Ja darbuzņēmējs uzstāj, ka līgumu nav iespējams izpildīt nepārvaramas varas dēļ, pasūtītājam vajadzētu precizēt, kāda ir situācija. Proti, uzdodiet detalizētus jautājumus par to, kas reāli traucē līguma izpildei. Bailes par nākotnē iespējamu nespēju izpildīt saistības nav nepārvarama vara, bet situācija, kad preces valsts robežas slēgšanas dēļ joprojām atrodas transportlīdzeklī, gan varētu būt. Ja pasūtītājs nenoskaidro precīzus darbuzņēmēja pieļautā līguma pārkāpuma iemeslus, tādu rīcību var iztulkot un tā var novest pie prettiesiskas līguma grozīšanas.
 • Pasūtītājam jāpievērš īpaša uzmanība, pieņemot lēmumu par publiska līguma grozīšanu sakarā ar COVID-19 ietekmi, ja līguma izpildi finansē ES struktūrfondi. Līguma prettiesiska grozīšana var izraisīt 25% projekta līdzekļu samazinājumu; dažos gadījumos pat vairāk.

 

Elastīga rīcība labākam iznākumam

 • Saskaroties ar nepieciešamību grozīt līgumu, izskatiet iespēju grozījumus pamatot ar iepriekš neparedzamiem apstākļiem. Krīzes laikā tas varētu būt pamatoti. Novērtējiet, vai vispār pastāv steidzama nepieciešamība grozīt līgumu. Piemēram, ja darbuzņēmējs paziņo pasūtītājam par saistību nepildīšanu nepārvaramas varas dēļ, tas ir uzskatāms par tiesisku attaisnojumu saistību neizpildei, kamēr nepārvarama vara turpinās. Tam ne vienmēr ir nepieciešama līguma grozīšana.
 • Sarunu procedūra (iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu) ir izmantojama iepirkumam no piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību, vai likvidatora, kurš veica piegādātāja likvidācijas procesu, vai no administratora, kurš rīko bankrotējuša piegādātāja mantas izpārdošanu. Domājiet plašāk! Pasūtītājs var iegādāties preces, jo daudzām precēm būs piemērota labāka cena, ja tiesiskie riski ir pieņemami.
 • Piedāvājuma nodrošinājuma noteikšana nav obligāta. Daži uzņēmumi varētu iesniegt piedāvājumu iepirkuma procedūrā, bet viņiem nebūs vēlmes ilgtermiņā rezervēt brīvus līdzekļus kā piedāvājuma nodrošinājumu.
 • Ja pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība, tas tiek likvidēts, pasūtītājs vēl var lemt, vai noslēgt līgumu ar to. Šāda situācija nenozīmē automātisku izslēgšanu. Pasūtītājiem jāņem vērā līguma veids un mērķis. Pērkot preces, kurām nav nepieciešama apkope un kuras ir viegli piegādāt, pretendenta statuss ir mazākais no riskiem, un tas varētu izpildīt līgumu bez jebkādiem riskiem.
 • Saziņa starp komersantiem un pasūtītājiem ļauj valsts iestādēm pieņemt labākus un informētākus lēmumus. Pretendentiem jāsazinās ar pasūtītājiem, lai pieprasītu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, it īpaši sektoros, kurus krīze skārusi visvairāk, piemēram, transporta jomā, jo viņiem ir mazāk laika vai mazāks skaits darbinieku piedāvājumu sagatavošanai. Pasūtītājiem arī vajadzētu noskaidrot pie pretendentiem, vai piedāvājuma iesniegšanas termiņu nevajag pagarināt.

 

Riski, kas jāapzinās

 • Tikai tāpēc vien, ka pasūtītājs steidzina līguma noslēgšanu, līgumu nedrīkst noslēgt, pārkāpjot iepirkumu noteikumus. Ja līgums ir noslēgts prettiesiski, nepiemērojot tādu iepirkuma procedūru, kādu bija jāpiemēro, konkurentiem ir seši mēneši laika, lai prasītu tiesu atzīt līgumu par spēkā neesošu.
 • Prettiesiski līguma grozījumi var radīt pasūtītājam pamatu vienpusēji atkāpties no līguma.
 • Par uzvarētāju atzītam pretendentam jāizvairās no piedāvājuma atsaukšanas, jo pasūtītājam var rasties vēlme pieprasīt atlīdzināt zaudējumus vai izmantot piedāvājuma nodrošinājumu.
 • Pasūtītājs drīkst pārtraukt iepirkuma procedūru pamatotas nepieciešamības gadījumā, un krīzes laikā tāda iespējamība ir ļoti reāla. Tajā pašā laikā iepirkumu procedūras neturpināšana ir jāpamato ar objektīviem iemesliem un pietiekošiem argumentiem. Tas varētu attiekties uz situācijām, kad krīzes dēļ notiek no budžeta piešķirto līdzekļu samazināšana, kuras rezultātā pasūtītājs nespēj izpildīt saistības pret darbuzņēmēju. Taču krīze pati par sevi nav pietiekošs pamats, lai pārtrauktu iepirkuma procedūru.