„Sorainen“ Lietuvos biuro Viešøjø pirkimø praktikos vadovas Laurynas Lukošiûnas tapo dvyliktuoju „Sorainen“ partneriu Lietuvoje ir dvidešimt devintuoju partneriu regione. Svariai prisidëjæs prie „Sorainen“ Viešøjø pirkimø praktikos išvystymo iki vienos pirmaujanèiø Lietuvoje, Laurynas ir toliau vystys sparèiai auganèias Viešøjø pirkimø bei Ginèø sprendimo praktikas.

„Laurynas demonstruoja puikias lyderio savybes vadovaudamas „Sorainen“ Viešøjø pirkimø praktikai Lietuvoje ir dirbdamas prie stambiø viešojo bei privataus sektoriø partnerystës projektø. Klientai itin vertina jo profesionalumà ir gebëjimà efektyviai bei greitai áveikti sudëtingus teisinius iššûkius“, – teigia advokatø kontoros „Sorainen“ Lietuvos biuro vadovaujantis partneris Tomas Kontautas.

Anot Kæstuèio Švirino, „Sorainen“ Ginèø sprendimo praktikos grupës vadovo Lietuvoje, „Laurynas ne tik puikiai išmano viešøjø pirkimø specifikà, bet ir yra patyræs advokatas teisminiø bylø nagrinëjimo srityje. Jis sëkmingai gina klientø interesus itin sudëtinguose ginèuose ir rezonansinëse bylose. Atstovaudamas klientams, jis visuomet laikosi aukšèiausiø advokatø etikos standartø ir savo veiklà grindþia tokiomis vertybëmis kaip kliento interesø prioritetas, patikimumas ir principingumas“.

Laurynas daþnai skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir uþsienyje, taip pat yra aktyvus ávairiø projektø ir organizacijø narys. Atstovaudamas tokioms tarptautinëms organizacijoms kaip AIJA (pranc. Association Internationale des Jeunes Avocats), Laurynas skatina tarptautiná teisës profesionalø bendradarbiavimà. Laurynas yra tarp aukšèiausiai vertinamø ekspertø viešøjø pirkimø bei ginèø sprendimo srityse „The Legal 500“, „Best Lawyers“ ir kitø tarptautiniø teisiniø þinynø reitinguose.

Prie „Sorainen“ 2011 m. prisijungæs Laurynas yra ágijæs Vilniaus universiteto teisës magistro laipsná. Prieš prisijungdamas prie „Sorainen“ jis šešerius metus dirbo kitoje advokatø kontoroje Lietuvoje.