Norman Aas, daugelá metø vadovavæs ávairioms Estijos teisminëms institucijoms ir ëjæs generalinio prokuroro bei Teisingumo ministerijos generalinio sekretoriaus pareigas, prisijungë prie „Sorainen“.

Norman vadovaus „Sorainen“ „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimo praktikai Estijoje. Baltijos šalis ir Baltarusijà apimanèios „Sorainen“ praktikos teisininkai konsultuoja ámones, nukentëjusias nuo „baltøjø apykakliø“ nusikaltimø bei siekianèias uþkirsti kelià tokiems paþeidimams. Prevencinius mechanizmus nustatyti siekianèioms ámonëms „Sorainen“ padeda pasirinkti jø veiklos apimtis ir sritá labiausiai atitinkanèias priemones. Nuo „baltøjø apykakliø“ nusikaltimø nukentëjusioms bendrovëms „Sorainen“ talkina nustatant padarytos þalos apimtá ir bendradarbiaujant su valstybës institucijomis, pradedant baudþiamàjá procesà bei reikalaujant þalos atlyginimo.  

Išsamios Normano þinios ir gausi patirtis taip pat sustiprins Allar Jõks  vadovaujamà „Sorainen“ Ryšiø su valstybinëmis institucijomis ir administracinës teisës praktikà Baltijos šalyse ir Baltarusijoje.

Eidamas ankstesnes pareigas Norman Aas dalyvavo nagrinëjant sudëtingas „baltøjø apykakliø“ ir korupcijos bylas. „Suprantama, kad valstybë daugiausia dëmesio skiria nusikaltimà ávykdþiusio asmens kaltës árodymui. Kita vertus, tokiø nusikaltimø prevencija bei þalos nustatymas ir jos atlyginimo reikalavimas tenka ámonëms. Mûsø komanda, sukaupusi didelæ „baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimø  srityje, siekia padëti bendrovëms ágyvendinti šià uþduotá“, – teigia Norman.

Carri Ginter – partneris ir „Sorainen“ Ginèø sprendimo praktikos grupës Baltijos šalyse ir Baltarusijoje vadovas – dþiaugiasi Norman Aas prisijungimu. „Keletas pastarojo meto bylø, áskaitant ir Talino uosto atvejá, árodo, kad aukšèiausios lygio bendradarbiavimas su tyrimo ástaigomis ir visapusiška teisininkø pagalba ámonëms yra itin svarbi. Išskirtinë Normano patirtis šioje srityje yra vertingas išteklius prisidedant prie klientø verslo sëkmës. Šiuo metu kontora dirba prie keleto bylø, susijusiø su buvusiø valdybos nariø neteisëtø veiksmø padariniø likvidavimu“, – teigia Carri.

Iki prisijungdamas prie „Sorainen“ Norman Aas ëjo Teisingumo ministerijos generalinio sekretorius pareigas. „Mûsø bendradarbiavimas buvo itin sëkmingas, taèiau aš suprantu Normano sprendimà prisidëti prie teisinës sistemos ágyvendinimo tobulinimo naujose pareigose. Normanas yra pripaþintas ir patyræs teisininkas, reikšmingai prisidëjæs prie Estijos teisinës sistemos vystymo ir teisinës valstybës principais grindþiamos Estijos valstybës formavimo. Esu dëkingas uþ jo darbà valstybës labui ir linkiu jam geriausios kloties ateities darbuose“, – komentuoja Estijos teisingumo ministras Urmas Reinsalu.

2005–2014 m. Norman Aas ëjo generalinio prokuroro pareigas, o iki tol aštuonerius metus uþëmë ávairias pareigas prokuratûroje ir Teisingumo ministerijoje. Norman taip pat yra teisininkø bendruomenës vertinamas dëstytojas ir straipsniø baudþiamosios teisës ir baudþiamojo proceso tema autorius. 1994–1998 m. jis studijavo Tartu universiteto teisës fakultete, 1999–2001 m. Greifswaldo universiteto teisës fakultete, kur ágijo pouniversitetiniø teisës studijø magistro (LL.M.) laipsná su pagyrimu.